Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

محاسبه درآمد سینماها

اداره کل شورای عالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر

با اینکه طی بخشنامه وزارتی شماره 48858 / 3889- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 69 درخصوص نحوه کسر عوارض پرداختی صاحبان سینما در رسیدگیهای علی الراس توسط حوزه های مالیاتی اعلام گردیده تا مامورین تشخیص بارعایت دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی کل عوارض پرداختی اشخاص مزبور صرف نظر از موارد مصرف آنهارا از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب نمایند و مراد از دستورالعمل مذکور وزارت ارشاد اسلامی هم درارتباط با فیلمهای سینمائی ایرانی علاوه بر 5 درصد پرداختی به شهرداری کسر 15 درصد پرداختی صاحبان سینما به تولیدکننده فیلم نیز بوده است،معذلک طبق اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی در اینگونه موارد صرفا مبادرت به کسر 5 درصد پرداختی صاحب سینمابه شهرداری (واخیرا” 2 درصد نیزبه وزارت ارشاد اسلامی) نموده و ازکسر 15 درصد پرداختی به تولید کننده فیلم خودداری مینمایند بنابراین مجدداً یادآورمی شود که دراینگونه موارد بایستی کل عوارض پرداختی صاحبان سینما منجمله 15 درصدپرداختی به تولیدکننده فیلم صرف نظرازموارد مصرف آنها از دریافتی صاحبان سینما بابت فروش بلیط فیلمهای سینمائی ایرانی کسر وسپس نسبت به باقیمانده اعمال ضریب گردد. ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:25624/2171/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین محاسبه درآمد سینماها