Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد ۱۳۷۵

اداره کل
تصویر توافقنامه مورخ 2 / 2 / 1376 بامجامع صنفی تولیدی،توزیعی و خدماتی جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد:

بمنظورگسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی و فراهم نمودن بستر و زمینه های تشخیص برمبنای خوداظهاری و کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول و ایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم وبرقراری تفاهم با آنان و رعایت عدالت مالیاتی در جلسه ای درساعت 14 روز 2 / 2 / 1376 در وزارت اموراقتصادی و دارائی باحضور مسئولین مجامع امورصنفی تولیدی،توزیعی و خدماتی تهران تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع و بنابه اختیارات حاصله از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه بعدی آن بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

1- هدف وزارت اموراقتصادی و دارائی ادامه روند گذشته دایر برتفاهم با اتحادیه ها و حتی المقدور توافق بوده و در مورد اعضاء اتحادیه هایی که قبل از پایان اردیبهشت ماه توافق بعمل آید، مسئولین اتحادیه ذیربط مودی را راهنمائی نموده تا اظهارنامه را برمبنای توافق بعمل آمده تکمیل کنند. دراین صورت اتحادیه اظهارنامه را ممهورکرده و حوزه مالیاتی درصورت تطابق اظهارنامه با توافق آنرا مورد قبول قراردهد .

2- درمورد اعضاء صنوف تولیدی توافق پس از اردیبهشت با اتحادیه صورت میگیرد و راجع به صنوف توزیعی و خدماتی با مجمع امورصنفی و توزیعی و خدماتی و یا اتحادیه ها زیر نظر مجمع مزبور توافق میگردد.

3- بهره مندی اعضاء مجامع صنفی امور تولیدی و یا توزیعی و خدماتی مشروط به رعایت شرائط ذیل است:

الف- فقط مودیانی میتوانند از توافق بعمل آمده استفاده نمایند که تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اظهارنامه خود را بهمراه رسید بانکی پرداخت حداقل معادل چهل درصد آخرین مالیات قطعی شده به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و باقیمانده تا میزان مالیات براساس توافق را حداکثر ظرف شش ماه (تا آخرآبان ماه) پرداخت نمایند.

ب- موضوع تکلیف عمده فروشان به ارائه لیست فروش توسط مجامع صنفی تولیدی،توزیعی و خدماتی بخشنامه شده و لیست فروش توسط آنان ارائه گردد.

ج- حتی درصورت اجرای توافق چنانچه اطلاعاتی بدست آید که درآمد مودی ازرقم مورد توافق بیش از 20 % بیشتر باشد پرونده مالیاتی مودی از مصادیق توافق نبوده و براساس رسیدگی مالیات تشخیص و مطالبه خواهد شد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توافق با مجامع امور صنفی مربوط به عملکرد ۱۳۷۵