Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 1 / 1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن، امور اقتصادی ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
مصوب 26 / 5 / 82 واصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده ودارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن یا سایر مراجع قانون ی ذیربط باشد.

ب- اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد (30 %) نباشد.

ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهار نامه مالیاتی، صورت های مالی ودفاتر واسناد ومدارک ابراز می گردد.

د- نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های ششرکت.
ه- بدهی: تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
و– قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382

ماده 2_ افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (26 / 5 / 1382) ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد ومدارک پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در این آیین نامه می گردد.

ماده 3_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده 2 این آیین نامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (20 %) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

ماده 4_ شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آیین نامه استفاده نمایند. مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5_ برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده 4 قانون نخواهد شد.

ماده 6_ شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند:

الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) واعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت) .

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت ویا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:1907/ت 30370هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه