Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر تصویب نامه شماره 1907 / ت 30370 ه مورخ 2 / 2 / 1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 / 5 / 82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5 / 2 / 1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 1907 / ت 30370 ه
تاریخ: 02 / 02 / 1383
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 1 / 1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورمصوب 26 / 5 / 82 و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- شرکت صنعتی:هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانون ی ذیربط باشد.

ب- اصلاح ساختار مالی:منظور از اصلاح ساختار مالی،افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد (30 %) نباشد.

ج- درآمد مشمول مالیات:درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی، صورت های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می گردد.

د- نسبت سرمایه به بدهی:عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های شرکت.
ه- بدهی:تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
و- قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382

ماده 2_ افزایش سرمایه شرکت طی چهارسال بعد از تاریخ تصویب قانون (26 / 5 / 1382) ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد،مشمول مشوق برقرار شده در این آیین نامه می گردد.

ماده 3_ افزایش سرمایه ای کا مطابق ماده 2 این آیین نامه صورت گرفته باشد،طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (20 %) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

ماده 4_ شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه،نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند،بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آیین نامه استفاده نمایند.مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5_ برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده 4 قانون نخواهد شد.

ماده 6_ شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین نامه،باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه،تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت وبه سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند:

الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت)

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

محمد رضا عارف
معاو ن اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:2183/ 471/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه