Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 63065 مورخ 31 / 6 / 87،104826 / 210 مورخ 14 / 10 / 87،118428 مورخ 15 / 11 / 87،128540 / 210 مورخ 11 / 12 / 87،32808 / 210 مورخ 23 / 3 / 88،11466 / 210 مورخ 6 / 2 / 88،22780 / 210 مورخ 2 / 3 / 88،27551 / 210 مورخ 11 / 3 / 88 و 25882 / 210 مورخ 9 / 3 / 88 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 233508 /ت 45852 ک مورخ 18 / 10 / 89 و 232484 /ت 45857 ه مورخ 15 / 10 / 89 هیئت محترم وزیران مبنی بر تغییر، حذف و جایگزین عبارتهای به عمل آمده حسب مورد در تصویب نامه های موضوع بخشنامه های فوق الاشاره به ترتیب در خصوص استانهای همدان، زنجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان، فارس و کارمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 232484 /ت 45857 ه
تاریخ: 15 / 10 / 1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 10 / 1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51903 ه /ب مورخ 9 / 8 / 1389 تصوییب نمود:
تصویب نامه شماره 226707 /ت 41924 ه مورخ 4 / 12 / 1387،به شرح زیر اصلاح می گردد:

1_ عبارت فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی جایگزین عبارت واحدهای تولیدی می گردد.

2_ عبارت و مجتمع های کشاورزی و گردشگری حذف و عبارت مجتمع های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود به انتهای تصویب نامه اضافه می شود.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 233508 /ت 45852 ک
تاریخ: 18 / 10 / 1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 10 / 1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه های شماره های 51900 /ه / ب، 51905 ه/ب، 51978 ه/ب، 51873 ه/ ب، 51868 ه /ب،51924 ه/ب و 51909 ه/ب مورخ 9 / 8 / 1389 تصویب نمود:
در تصویب نامه های شماره 22217 /ت 39652 ه مورخ 18 / 2 / 1387،شماره 162870 /ت 41371 ه مورخ 12 / 9 / 1387،شماره 188928 /ت 41591 ه مورخ 16 / 10 / 1387،شماره 202455 /ت 41757 ه مورخ 5 / 11 / 1387 ،شماره 245143 /ت 42166 ه مورخ 27 / 12 / 1387،شماره 8714 /ت 42240 ه مورخ 20 / 1 / 1388،شماره 23127 /ت 42396 ه مورخ 6 / 2 / 1388 و شماره 41400 /ت 42538 ه مورخ 28 / 12 / 1388،حسب مورد عبارتهای” واحدهای تولیدی”، ” واحدهای تولیدی جدید الاحداث”، ” واحدهای جدید الاحداث” و ” واحدهای صنعتی” به عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی” تغییر می یابند.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 63065
تاریخ: 31 / 06 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 22217 /ت 39652 ه مورخ 18 / 2 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر “اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن به فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 22217 /ت 39652 ه
تاریخ: 18 / 02 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 2 / 1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 104826 / 210
تاریخ: 14 / 10 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

تصویر تصویبنامه شماره 162870 / ت 41371 ه مورخ 12 / 9 / 87 هیئت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14 / 9 / 87 مبنی بر ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده،سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 162870 /ت 41371 ه
تاریخ: 12 / 09 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 8 / 1387 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده،سلطانیه و بخشهای محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 118428
تاریخ: 15 / 11 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 188928 /ت 41591 ه مورخ 16 / 10 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18602 مورخ 19 / 10 / 87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت (10) ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 188928 /ت 41591 ه
تاریخ: 16 / 10 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معدن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 / 9 / 1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 128540
تاریخ: 11 / 12 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 202455 / ت 41757 ه مورخ 5 / 11 / 887 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 7 / 11 / 87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گرفته اند به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 202455 / ت 41757 ه
تاریخ: 05 / 11 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 / 10 / 1387 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکهای صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره برداری گرفته اند، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 32808 / 210
تاریخ: 23 / 03 / 1388
پیوست: دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 245143 / ت 42166 ه مورخ 27 / 12 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28 / 12 / 87 مبنی بر اینکه فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند. جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 245143 /ت 42166 ه
تاریخ: 27 / 12 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 12 / 1387 که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر شهرکهای خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان غربی بر اساس جدولی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 11466 / 201
تاریخ: 06 / 02 / 1388
پیوست: دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 8714 /ت 42240 ه مورخ 20 / 1 / 1388 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18673 مورخ 26 / 1 / 88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 8714 /ت 42240 ه
تاریخ: 20 / 01 / 1388
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 / 12 / 1387 که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن ومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 22780 / 210
تاریخ: 02 / 03 / 1388
پیوست: دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 23127 / ت 42396 ه مورخ 6 / 2 / 1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18687 مورخ 12 / 02 / 88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ” فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 23127 /ت 42396 ه
تاریخ: 06 / 02 / 1388
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 1 / 1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 27551 / 210
تاریخ: 11 / 03 / 1388
پیوست:دارد

بخشنامه

تصویرتصویب نامه شماره 41400 /ت 42538 ه مورخ 28 / 2 / 88 هیئت محترم وزیران مندرج درشماره 18703 مورخ 30 / 2 / 88 روزنامه رسمی مبنی بر “فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد.” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 41400 / ت 42538 ه
تاریخ: 28 / 02 / 1388
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 / 1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیداخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 25882 / 210
تاریخ: 09 / 03 / 1388
پیوست: دارد

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 226707 /ت 41924 ه مورخ 4 / 12 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7 / 12 / 87 روزنامه رسمی مبنی بر فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع های کشاورزی وگردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند جهت اطلاع واقدام لازم در چارچوب قانون و مقررات مالیاتی ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 226707 /ت 41924 ه
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 11 / 1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:

1_ فعالیتهای تولیدی و معدنی بخش های تعاونی و خصوصی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

2_ مجتمع های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:32409/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم