Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه نظارت وزارت دارایی بر درآمد وهزینه اشخاص تبصره (۱) ماده (۱۳۹)

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه در خصوص نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد وهزینه اشخاص موضوع تبصره ” 1 ” ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 ابهاماتی مطرح می باشد بدین وسیله:
امر تعیین ناظر ونظارت بر درآمد وهزینه اشخاص موصوف، در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان ودر تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت ها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ” 3 ” ماده ” 139 ” قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری اشخاص موضوع ماده ” 139 ” اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ” 1 ” این ماده فرم شماره 03 / 139) ودستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص موصوف فرم شماره (04 / 139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.
شایان ذکر است که مرجع ناظر ذیربط می بایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد. مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران کل امور مالیاتی استان ودر تهران با مدیر کل امور مالیاتی شرکت ها ونظارت کلی با دفترامور تشخیص مالیاتی خواهد بود.
ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را هر سه ماه یکبار ودر قالب فرم پیوست، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ” 1 ” ماده ” 139 ” اصلاحی
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 (فرم 03 / 139)

1_ اشخاص، رسماً تحت یکی از عناوین مندرج در بندهای “الف” تا” ل” ماده ” 139 ” به ثبت رسیده باشند وانجام فعالیت های موضوع تبصره ” 1 ” ماده فوق به صورت غیر انتفاعی در اساسنامه آنها تصریح شده باشد

2_ وجوه دریافتی باید از فعالیت های غیر انتفاعی از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و… در چار چوب اساسنامه وبه منظور پیشبرد اهداف ووظایف اشخاص مذکور تحصیل شود.

3_ مرجع نظارت بر درآمد وهزینه فعالیت های اشخاص موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور وادارات تابعه، حسب تفویض اختیار، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

4_ اشخاص مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیر انتفاعی یاد شده در تبصره فوق، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام وصورت حساب درآمد وهزینه سالانه خودرا که متکی به اسناد ومدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی خود به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند. ومرجع ناظر نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورت حساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد وهزینه ورعایت مقررات قانون وآیین نامه اجرایی ماده ” 139 ” قانون مزبور اعلام، ودر صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانون ی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

5_ اشخاص یاد شده، مکلف به انجام سایر مقررات مذکور ودر آیین نامه اجرایی مربوطه وتکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه وترازنامه وحساب سود وزیان وکسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

پیوست:

دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی های ناظرفعالیت اشخاص موضوع تبصره ” 1 “
ماده ” 139 ” اصلاحی قانون مالیالت های مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380
(فرم شماره 04 / 139)

الف- مراجع ناظر:

1_ طبق ماده ” 13 ” آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ” 3 ” ماده ” 139 ” اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،مرجع نظارت بر درآمد وهزینه اشخاص مزبور سازمان امور مالیاتی کشور است، که می تواند این اختیار را به ادارات امورمالیاتی ذیربط ودر موارد یاد شده در بند 3 ماده یک قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید.

2_ نظارت بر درآمد وهزینه فعالیت های موضوع تبصره ” 1 ” ماده قانون ی فوق در خصوص مؤسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند ویا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف وامور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

3_ مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ” 4 ” ماده ” 2 ” قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 واصلاحیه مورخ 7 / 2 / 1371 آن، امر نظارت بر درآمد وهزینه مؤسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت های موضوع تبصره ” 1 ” ماده فوق مؤسسات مذکور با رعایت مقررات ماده ” 139 ” اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 ومفاد آیین نامه اجرایی کماکان معتبر بوده واساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد وتطبیق باآیین نامه اجرایی را نخواهد داشت.

ب- شرح وظایف ناظر:

1_ حصول اطمینان از انطباق اساسنامه یا اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی در اساسنامه) مصوب تثبیت شده اشخاص فوق با آیین نامه اجرایی ماده ” 139 ” اصلاحی قانون یاد شده ودستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ” 1 ” ماده ” 139 ” اصلاحی قانون مزبور.

2_ رسیدگی به صورت حساب درآمد وهزینه سالانه اشخاص مذکور، متکی به اسناد ومدارک قابل قبول طبق مقررات ماده ” 13 ” آیین نامه اجرایی فوق الذکر ودستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ” 1 ” ماده ” 139 “اصلاحی قانون فوق الاشاره.

3_ اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد وهزینه ورعایت قانون وآیین نامه اجرایی فوق الذکر وصدور گواهی لازم وتسلیم آن به اداره امورمالیاتی ذیربط در صورت تأیید مراتب.

ج- ویژگی های ناظر:
ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده ” 13 ” آیین نامه اجرایی موصوف تعیین می شودوتوانایی انجام امور محوله به شرح بند “الف” این دستورالعمل به نحو احسن رادارا می باشد.

گزارش سه ماه
مشخصات اشخاص موضوع تبصره”1″ ماده “139” تحت نظارت اداره کل ……………..
                                           (ماه ………..لغایت………….)
ردیف
نام شخص حقوقی
شماره ثبت
تاریخ ثبت
تاریخ تاسیس
موضوع فعالیت
محل فعالیت
دارائی(سرمایه) اولیه
نام هیأت مدیره یا هیأت موسس
توضیحات
امضاء مدیر کل :
image_pdf

شماره:3191/6680/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه نظارت وزارت دارایی بر درآمد وهزینه اشخاص تبصره (۱) ماده (۱۳۹)