Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است

بخشنامه

به منظور اجرای تبصره‌های 2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366،موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212 / 121 مورخ 1 / 4 / 89،فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده (تصاویر پیوست) به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد:

1_ اوراق اجاره (صکوک اجاره) :به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11 / 11 / 1386

2_ قراردادهای آتی کالا) :به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11 / 11 / 1386

3_ قرارداد آتی سهام) :به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13 / 2 / 1388

4_ اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5 / 5 / 1388

5_ اوراق استصناع:به استناد بند 3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5 / 5 / 1388

6_ اوراق رهنی: به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5 / 5 / 1388

7_ حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 3 / 12 / 1388

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه شورای عالی بورس
دوشنبه مورخ 1 / 11 / 1386

چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14: 30 روز دوشنبه مورخ 1 / 11 / 86،به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا… مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

1_ بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره

2_ بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی

3_ بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد

4_ تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی

5_ سایر موارد
در ابتدای جلسه” ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) ” به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند.
در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتاً به شرح زیر در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد:

مصوبات:

1_ شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرار داد.

2_ شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب” مبادله تعهد در مقابل تعهد” تصویب نموده و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود:

” فروشنده بر اساس قراداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.” همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است.

3_ درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185 / 130 مورخ 20 / 4 / 1386 در خصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود.
– صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.
– جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

داود دانش جعفری سید مسعود میر کاظمی سید احمد مرتضوی مقدم
طهماسب مظاهری محمد رضا مقدس علی صالح آبادی
محمد نهاوندیان محمد رضا رمضانی محمدرضا پورابراهیمی

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1 / 11 / 1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

الف- تعاریف
ماده 1) اصلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

1_ اوراق اجاره:اوراق بهاداری است که بر اساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می شود.

2_ دارایی: هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

3_ فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید.

4_ بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند.بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

5_ واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود.

6_ سرمایه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند.

7_ امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط،مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

8_ امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران گذاران می باشد.

9_مقررات:تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد.

ب- مشخصات دارایی
ماده 2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

1_ دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

2_ هیچ گونه مانع یا محدودیت قانون ی،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
ماده 3) ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.
ماده 4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.
ماده 5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ج- بانی:
ماده 6) بانی دارای شرایط ذیل است:

1_ ثبت در ایران

2_ حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

3_ گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

4_ ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان در خصوص آخرین صورت های مالی

تبصره 1: اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

تبصره 2: وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 3: حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود.

ماده 7) خرید بیش از 10 % اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

د- واسط اوراق:
ماده 8) واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود.

ه- امین:
ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.
ماده 10) اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد.
ماده 11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید.
ماده 12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است.

و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره:
ماده 13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.
ماده 14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.
ماده 15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود:

الف) بیانیه ثبت

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

1_ مشخصات کامل بانی؛مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

2_ صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی

3_ گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم

4_ مدت و نوع اجاره،میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران

5_ مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین

6_ رتبه اعطا شده

7_ فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

8_ نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران

9_ امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن

10_ میزان هزینه های سرمایه گذاران

11_ قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی
تبصره 1: اوراق اجاره با نام می باشد.
تبصره 2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.
ماده 16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد.
ماده 17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است.
ماده 18) در صورتی که اجاره، بر اساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود،اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز- الزامات افشای اطلاعات
ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح- رتبه بندی اوراق اجاره:
ماده 20) از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.
تبصره: اوراق اجاره ای به حکم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند.

ط- حل و فصل اختلافات:
ماده 21) اختلافات بین بانی،واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود.

ی- سایر شرایط:
ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می رسد.

صورتجلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ 13 / 2 / 1388
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10: 00 صبح روز یکشنبه مورخ 13 / 2 / 88،به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا… مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

1_ بررسی و تصویب ابزار مالی جدید “قرار داد آتی سهام” در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس.

2_ بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12 / 12 / 1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

3_ بررسی نامه شماره 132007 / 16230 / 231 مورخ 18 / 12 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

4_ بررسی و تصمیم گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران.

5_ سایر موارد.
در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

مصوبات:

1_ شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب “تعهد در مقابل تعهد” تصویب نموده و در اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود:
قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی،وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.
همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت ها به تشخیص خود اقدام نماید.

2_ موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355 / 121 مورخ 9 / 2 / 1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق الذکر توسط مدیر تصفیه قانون ی مراحل را طی می کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد.

3_ پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستنداً به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است.
– صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسید.
– جلسه در ساعت 17: 00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی
محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی
محمد نهاوندیان علی صالح آبادی فضل ا…. معظمی

صورت جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 5 / 5 / 1388

شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17: 00 روز دوشنبه مورخ 5 / 5 / 88،به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا… مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

1_ بررسی و تفسیر بند (7) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار.

2_ بررسی و تفسیر بند (9) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار.

3_ بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله.

4_ تصمیم گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

5_ تصمیم گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق های سرمایه گذاری.

6_ بررسی نامه شماره 74059 / 121 مورخ 1 / 4 / 88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری.

7_ بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار.

8_ سایر موارد.

در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مصوبات:

1_ در خصوص نحوه اجرای بند (7) و تبصره (2) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید:

الف) شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد.

ب) کانون نمی تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره (2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می رسد حادث شود.

ج) صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می شود.

2_ سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند.

3_ شورا بر اساس بند (4) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی “اوراق اختیار معامله”، “اوراق استصناع” و ” اوراق رهنی” را تصویب نموده و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود:

الف) تعریف “اوراق اختیار معامله”
اوراق اختیار معامله:اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار،مقدار شخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند.برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن ها خواهد بود.اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند.

ب) تعریف “اوراق استصناع”
قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود.
اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند.

ج) تعریف”اوراق رهنی”
اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق را می توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند.
همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه اندازی ابزارهای فوق الذکر اقدام نماید.

4_ مقرر گردید تا سقف مجاز قانون ی، سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد:

الف) شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

ب) شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

ج) بانک ها

د) بیمه ها
ه) سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط

5_ نامه شماره 8991 / 120 مورخ 20 / 2 / 87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود.

6_ نامه شماره 74059 / 121 مورخ 1 / 4 / 88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق های مذکور را با رعایت مقررات مربوطه بلامانع تشخیص داد.
– صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.
– جلسه در ساعت 19: 00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی
محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی
محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور
فضل ا…. معظمی حسین رحمانی نیا

صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 2 / 12 / 1388

شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14: 00 روز دوشنبه مورخ 3 / 12 / 88،به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا.. مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دستور جلسه:

1_ بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار

2_ بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس.

3_ بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار

4_ سایر موارد

در این جلسه ابتدا در اجرای بند (6) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت.اعضای شورا در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور،ضرورت راه اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

مصوبات:

1_ بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید.

2_ شورا به استناد بند (21) ماده 1 و بند (4) ماده 4 قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیر رسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید.

3_ پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند (5) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است.

– صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.
– جلسه در ساعت 18: 00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

سید شمس الدین حسینی مهدی غضنفری سید احمد مرتضوی مقدم
محمود بهمنی محمد رضا مقدسی محمدرضا پور ابراهیمی
محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور
حسین رحمانی نیا فضل ا.. معظمی

image_pdf

شماره: 30171/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است