Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۷۵ برنامه سوم موضوع کمک به ارتش ۲۰ میلیونی

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی ونیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی، موضوع نامه شماره 10357 / 65 / 121 / 24206 مورخ 20 / 4 / 1380 وبه استناد بند (الف) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 175قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1_ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند به منظور تقویت وتوسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث وسایر کمک ها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح ذیل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ماده 2_ هزینه احداث یا خرید امکانات موردنیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف ویا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده 175قانون یاد شده عبارتنداز:

الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها وروستاها، شرکت ها وکارخانه ها، ادارات، مدارس ومراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.

ب- کانون های فرهنگی – ورزشی مساجد.

پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند.

ت- مراکز مقاومت بسیج محلات واقشار وصنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث– کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند.

ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند.
چ– پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها وکلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگان های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود.

ماده 3_ مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:

الف- بسیج:

1_ وجوه نقدی.

2_ کالا واجناس ومصالح ویا حواله های آن .

3_ کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.

4_ احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.

5_ سایر هدایا و نیاز مندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها وهدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام ویک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می گردد.

ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی:
احداث بنا وواگذاری ساختمان، زمین وتجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.

ماده 4_ مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:

الف- احداث، تکمیل، بازسازی وتعمیر ونگهداری ساختمان ها وتأسیسات رده ای مقاومت

ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج.

ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.

ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.

ماده 5_ رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

ماده 6_ نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند ودر اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.

تبصره 1: یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود.

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

ماده 7_ نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه وبه رده های تابع ابلاغ نمایند.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

رسید وجوه نقدی وغیر نقدی
((مشارکت افراد خیر در تأمین منابع مالی ارتش 20 میلیونی))
   باستناد بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 وآئین نامه اجرایی هیأت وزیران شماره 24844/ت 24469هـ مورخ 27/5/80 مبلغ به عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به حروف ــــــــــــــــــــــــــــــ نقدی / غیر نقدی از مؤسسه /آقا/خانم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دریافت گردید.
امضاء ومهر:
ملاحظات :
شخص پرداخت کننده / اهداء کننده در صورت نیاز می تواند با ارائه این قبض به وزارت امور اقتصادی و دارایی وجه پرداختی را باستناد ماده قانونی مذکور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
نسخه اول: پرداخت کننده
image_pdf

شماره:24844/ت 24469هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۷۵ برنامه سوم موضوع کمک به ارتش ۲۰ میلیونی