Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 169 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 118 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده 169 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 118 قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1_ وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل توسعه وتجهیز فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی هزینه می گردد. با درخواست متقاضی وارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها ویا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی محل اعلام خواهد شد.

ماده 2_ بخش خصوصی که از وجوه ماده 1 این آیین نامه بهره مند می گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی وواحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی وورزش ارائه نماید.

تبصره: نوع ونحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر وابلاغ خواهد شد.

ماده 3_ وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی وتربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی ازبانک های مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز ووجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد ودرمورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا درجهت اهداف دستگاه به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه های یاد شده نظارت لازم اعمال ودستگاه های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
تبصره – نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده 3 این آیین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ودر سایر موارد تابع قوانین مالی ومحاسباتی دستگاه های ذیربط می باشد.

ماده 4_ وجوه موضوع ماده 3 این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی وگواهی ذیحساب ویا مسئول مالی دستگاه های ذیربط به سازمان تربیت بدنی ویا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی ودارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره – حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی وادارات کل تربیت بدنی استان ها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه ودرهمان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.

ماده 5_ کلیه وجوه وکمک های دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت کنندگان واین آیین نامه هزینه گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:27960/ت 33411هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است