Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …

بخشنامه

تصویر تصویب نامه های شماره 165895 /ت 41223 ه مورخ 16 / 9 / 87 و 202071 / ت 41223 ه مورخ 5 / 11 / 87 مبنی بر اینکه ” وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده 61 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 165895 /ت 41223 ه
تاریخ: 16 / 09 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 8 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 30 / 82171 مورخ 1 / 8 / 1387 وزارت نیرو و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوهی که شرکتهای تابعه وزارت نیرو به موجب قانون مکلف و یا مجاز به پرداخت آنها شده و یا می شوند، از جمله وجوه هزینه شده در اجرای بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، ماده 61 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و نیز پرداخت وجوه تحت عنوان مالیات اضافی موضوع بند”ح” تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و احکام مشابه و همچنین وجوهی که در چارچوب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و اصلاحات آن در سنوات قبل هزینه شده یا می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 202071 /ت 41223 ه
تاریخ: 05 / 11 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 10 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 9392 / 300 مورخ 16 / 4 / 1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
در تصویب نامه شماره 165895 /ت 41223 ه مورخ 16 / 9 / 1387 بعد از عبارت” وزارت نیرو” عبارت” و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” اضافه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:18806/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ شرکتهای تابعه وزارت نیرو و …