Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

هزینه کاهش تکلیفی به عنوان هزینه قابل قبول

بخشنامه

در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 42681 /ت 48220 ه مورخ 25 / 2 / 1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:
“وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:

الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.”
جهت اجرا ابلاغ می گردد.با توجه به مفاد مصوبه مذکور صرفاً وجوه پرداختی در مورد بندهای الف و ب مصوبه فوق در طی سال 1388 با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی قابل پذیرش می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 42681 /ت 48220 ه
تاریخ: 25 / 02 / 1392
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 2 / 1392 بنا به پیشنهاد شماره 194509 / 19864 / 200 مورخ 8 / 10 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:

الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:4386/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین هزینه کاهش تکلیفی به عنوان هزینه قابل قبول