Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای ۸۶ ، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

بخشنامه

به پیوست تصویر مصوبه شماره 102730 /ت 46920 ه مورخ 11 / 5 / 1390 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای 1386،1388،1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه،بشرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد:
“وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند ” و” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، ماده 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور،تبصره جزء “ب” بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء ” د” بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور،مشروط به هزینه کرد آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود . ”

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 102730 /ت 46920 ه
تاریخ: 11 / 05 / 1390
پیوست:

وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 5 / 1390 بنا به پیشنهاد شماره 69384 / 12900 مورخ 1 / 4 / 1390 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – تصویب نمود:
وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند ” و ” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور تبصره جزء ” ب ” بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء “د” بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد . آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره: 29257/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سالهای ۸۶ ، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی