Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد

پیرو بخشنامه شماره 32794 مورخ 29 / 7 / 76 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه فرم اعلام وصول هزینه های مالیاتی پیوست آن و در پی طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانون ی مربوطه،لزوما” بلحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود: نظربه اینکه بموجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشورصرفا” هزینه هائیکه توسط اشخاص خیراعم ازحقیقی یاحقوقی برای مشارکت درامور عام المنفعه وتحت نظارت مراجع ذیربط در سال 76 صرف احداث وتکمیل فضاهای مورداشاره درآن بندازجمله پایگاههای مقاومت بسیج شودازدرآمدمشمول مالیات آنهاقابل کسرمیباشدوجمع آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه موردبحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی بصراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هرحال مامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امورمالیاتی مورد بحث مقررات قانون ی مربوطه را کاملا” مد نظرقرارداده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانون ی لازم معمول دارند.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:37438/6886/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد