Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۱۰۶۷/ت۲۵۵۹۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۶ در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067 /ت 25598 ه مورخ 6 / 5 / 1381 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سیدمسعود قائم مقامی
سرپرست دفتر فنی مالیاتی

شماره: 21067 / ت 25598 ه
تاریخ: 06 / 05 / 1381
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت پست،تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891 / 700 مورخ 15 / 8 / 1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ره به شرح زیر تصویب نمود:

((سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران))

1_ هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده ازآن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.

2_ اصول

1_ فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2_ توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3_ حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت.

4_ رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی.

5_ گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

3_ سیاست های اجرایی

1_ شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و بر قراری خطوط ارتباطی پر سرعت مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود بر اساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد.

شرح
سال 1380
سال 1381
ظرفیت پهنای بانددیتای کل       کشور
M bit1000
Gbit5
ظرفیت پذیرش کاربران
اینترنتی
1،500،000
5،000،000
تقسیمات خطوط شبکه
K64و M2و M8و M34
K64و M2و M8و M34و
M155

2_ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتبتری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

3_ وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرح های زیر را محقق سازد:

الف- امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه دادو ستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

ج- مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ه- با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به اجاد رشته هاو گرایش های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.

5_ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

6_ وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

7_ وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

8_ هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد.

9_ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالا ها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

10_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذیربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور، موضوع ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

11_ دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیر دولتی در توسعه تجارت الکترونیکی، قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.

12_ وزارت بازرگانی و دستگاه های اجرایی ذیربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.

13_ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاه های اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند، موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیت های مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.

14_ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وازتخانه های بازرگانی،پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره: با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایرتسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.

15_ وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، گروه 77،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح “کلمبو” و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را به وزارت بازرگانی و دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

16_ وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی، به ” کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی” با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور جهت اقدام محول می گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره: 2941/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۱۰۶۷/ت۲۵۵۹۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۶ در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران