Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح جدول استهلاک دارایی های صنعت برق ،نفت وپتروشیمی و تبصره های ۱و۱۰جدول مزبور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

جدول اصلاحی استهلاکات در خصوص دارائیهای قابل استهلاک صنعت برق و صنایع نفت و پتروشیمی , موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و تبصره‌های اصلاحی یک و ده جدول مزبور که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ میگردد.

عیسی شهسوار خجسته

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

شرح دارایی های قابل استهلاک
نرخ استهلاک
ملاحظات
روش نزولی
روش مستقیم
گروه20- صنایع نفت و پتروشیمی
1- زمینهای چاههای هیدروکربوری، کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات اکتشافی،توسعه ای تولید و بهره برداری مخازن هیدروکربوری زمینی و دریایی، فلات قاره،مخازن و پایه های صادراتی هیدروکربوری و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن.
12 سال
2- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید بهره برداری و توزیع گاز در کشور و کلیهٌ موارد مشابه مرتبط با آن.
12 سال
3- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات آب و برق و بخار مرتبط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
12 سال
4- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید مواد پتروشیمی.
15 سال
5- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاهها و توزیع فرآورده های نفتی
15 سال
6- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه های تقویت فشار
12 سال
7- کلیه ماشین آلات،تجهیزات و تأسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال
6سال
ب: برق(گروه39)
وسایل و تجهیزات تولید( نیرو گاههای بخاری و دیزلی)
1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه
20 سال
2- توربوژنراتور و تجهیزات مربوطه
20 سال
3- مولد های دیزلی و تجهیزات مربوطه
20سال
وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای گازی)
1- تولید ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه
15سال
وسایل و تجهیزات و تولید ( نیروگاههای چرخه ترکیبی)
1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه
20 سال
2- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه
20 سال
3- توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهیزات مربوطه
15 سال
مخازن سوخت و تجهیزات
1- مخازن سوخت و تجهیزات تولید(اعم از گازی،بخاری و دیزلی)
20 سال
وسایل و تجهیزات تولید(برق آبی)
1- مخازن،سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولید
50 سال
2- توربین ها، ژنرراتورها و چرخهای آبی
30سال
وسایل و تجهیزات انتقال
1- ساختمانهای محل نصب تاسیسات پستها
35 سال
2- وسایل و تجهیزات پستها
20 سال
3- خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه(تیرها،برجها،سیم،کابل،مقره،و….)
25 سال
وسایل و تجهیزات توزیع
1- ساختمانهای محل نصب پستهای توزیع
35 سال
2- پستها و تجهیزات مربوطه
25 سال
3- تیرها،برجها،سیمهای هوایی و کابلهای زمینی
20سال
4- کنتورها و کابل سرویس مشترکین
20 سال
5- تاسیسات روشنایی معابر
15 سال
تاسیسات دیسپاچینگ
1- ساختمانهای محل نصب تاسیسات دیسپاچینگ
35 سال
2- تجهیزات کامپیوتر مراکز کنترل
10 سال
3- تجهیزات مخابراتی مراکز
10سال
4- سایر تجهیزات
10سال
ساختمانها و جاده ها
1- ساختمانهای محل نصب تاسیسات و تجهیزات تولید برق
40سال
2- جاده ها و راه آهن مربوط به تاسیسات تولید
40سال
3- سایر تجهیزات تولید
20 سال
سایر داراییها مطابق نرخهای مذکور در گروه های قبلی (حسب مورد)
گروه 40- دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکتهائی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری های مربوطه و نیز خدمات مشابه فعالیت می نماید:
1- دستگاههای کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار
4 سال
2- دستگاههای خود پرداز(ATM)، کارت خوان(POS)، صدور کارت، پین پد(Pin pad)، وب کیوسک(Web Kiosk)
5 سال
3- دستگاههای سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی
6 سال

جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

تذکرات و توضیحات اصلاحی:
تبصره1) در مواردی که استهلاک بر اساس مدت(روش مستقیم) تعیین شده است،نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به شرخ زیر عمل خواهد شد.
الف- در صورتیکه مدت استهلاک دارائیهای موضوع این جدول بیش از مدت تعیین شده استهلاک  در جدول سابق باشد، ارزش دفتری دارایی( مابه التفاوت بهای تمام شده دارائی با ذخیره استهلاک انباشته)ظرف مدت باقی مانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.
ب- در صورتیکه مدت استهلاک دارائیهای موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، ارزش دفتری دارایی ظرف مدت باقی مانده طبق جدول جدید مستهلک خواهد شد. در صورتیکه مدت باقی مانده معادل یا کمتر از یکسال باشد،کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
مدت باقی مانده استهلاک مندرج در بندهای فوق الذکر عبارتست از: مدت مستهلک شده دارایی- مدت استهلاک دارایی طبق جدول جدید)
به منظور روشن تر شدن موضوع به مثال های زیر توجه گردد:
1- چنانچه دارایی در تاریخ 20/12/1375 به قیمت تمام شده 000/000/20ریال خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم 10سال و طبق جدول جدید 15 سال باشد هزینه استهلاک سال 1381 آن به شرح زیر محاسبه خواهد شد.
استهلاک هر سال طبق جدول قدیم                                                                   000/000/2= 10÷ 000/000/20
استهلاک انباشته دارایی که 5 سال از عمر مفید آن گذشته است(در پایان سال 1380)  000/000/10= 5× 000/000/2
ارزش دفتری دارایی در پایان سال 1380                                                 000/000/10= 000/000/10- 000/000/20
مدت عمر مفید باقی مانده طبق جدول جدید (به سال)                                                                       10= 5-15
هزینه استهلاک سال 1381 دارایی                                                                      000/000/1= 10÷ 000/000/10
2- چنانچه دارایی در تاریخ 5/12/1377 به قیمت تمام شده 000/000/50ریال خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم 10 سال و طبق جدول جدید 8 سال باشد، هزینه استهلاک سال 1381 آن به شرح زیر محاسبه خواهد شد.
استهلاک هر سال طبق جدول قدیم                                                                      000/000/5= 10÷000/000/50
استهلاک انباشته دارایی که 3 سال از عمر مفید آن گذشته است(در پایان سال 1380)    000/000/15= 3× 000/000/5
ارزش دفتری دارایی در پایان سال 1380                                                   000/000/35= 000/000/15- 000/000/50
مدت عمر مفید باقی مانده طبق جدول جدید (به سال)                                                                             5=3-8
هزینه استهلاک سال 1381 دارایی                                                                          000/000/7= 5÷000/000/35
تبصره10) افزایش بهای دارائیهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود،لکن در مورد شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور باشد و در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارائیهای ثابت خود را تجدید ارزیابی بنماید، افزایش بهای دارائیهای تجدید ارزیابی شده به علاوه قیمت دفتری جمعاً بر اساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در این جدول مستهلک خواهد شد، به استثناء دارائیهای موضوع گروه 20 جدول(صنایع نفت و پتروشیمی) و گروه 39جدول(صنعت آب و برق)که در صورت تجدید ارزیابی نیز بر مبنای همان مدت یا نرخ تعیین شده در این جدول استهلاک پذیر خواهند بود.
image_pdf

شماره:27654


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح جدول استهلاک دارایی های صنعت برق ،نفت وپتروشیمی و تبصره های ۱و۱۰جدول مزبور