Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تعیین فروش وارد کنندگان کالا بدون انتقال ارز

اداره کل مالیات برشرکتها
نظرباینکه درمورد نحوه تشخیص و محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخیص علی الراس در حوزههای مالیاتی روشهای متفاوتی اجرا شده است،لذا به جهت لزوم پیروی از رویه واحد مقرر میشود:

1_ درمواردیکه حسب مقررات باید قرینه فروش ماخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعی کالا درسالی که کالا وارد شده است براساس اسناد ومدارک متقن واطلاعات مکتسبه معتبر تعیین وبا رعایت توضیحات ابتدای جداول ضرائب مالیاتی مربوط به هرسال (ضرائب اضافی) اقدام به اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات بشود.

2_ هرگاه اطلاع ازمبلغ صحیح فروش به نحوه عملکرددر بند یک مقدور نباشد و مامورین تشخیص ناچار به استفاده از فرمول ابتدای جدول ضرائب برای تعیین فروش میشوند ازحیث قیمت تمام شده کالای وارده ارجح آن است که مدارک و اسناد رسمی ابرازی مودی که در مورد قیمت خرید ارز مصرفی برای واردکردن کالا توسط وی ارائه میشود ماخذ محاسبه قرار گیرد ولی در مواردی که مودی مدارک مستند وقابل قبولی از این بابت ارائه نمیکند باید قیمت ارزآزاددرروزی که سفارش کالا داده شده ودر صورتیکه ازتاریخ مذکور نیز بعلت عدم ارائه مدارک مستند از طرف مودی نتوان مطلع شد قیمت ارز در روزیکه کالا به کشور وارد شده است ماخذ محاسبه قرار گیرد. در خاتمه متذکرمیشود پرونده های مورد اختلاف اعم از اینکه درمرحله رسیدگی ممیز کل یا هیئتهای حل اختلاف باشد نیز باید براساس این دستورالعمل ورعایت واقعیت مورد اظهار نظر ممیز کل با صدور رای واقع شود.بدیهی است برای آگاهی از بهای آزاد درتاریخهای مختلف میتوان از مراجع معتبر مربوط کسب اطلاع نمود ضمناً متذکر میگردد مفاد این بخشنامه به تایید شورایعالی مالیاتی رسیده است .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:32412/5713/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تعیین فروش وارد کنندگان کالا بدون انتقال ارز