Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل نحوه ی تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد ۱۳۸۶

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م ودر اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور که با هماهنگی نمایندگان محترم وزارت بازرگانی، شورای اصناف، مجامع امور صنفی تهران واین سازمان در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی با هماهنگی اتحادیه ها تدوین گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص اتحادیه های امور صنفی که به شرح این دستورالعمل اعلام آمادگی می نمایند برابر ضوابط وشرایط تعیین شده اقدام گردد.

علی اکبر عرب مازار

دستورالعمل

با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای بند 8 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی وبنا به اختیار حاصل از تبصره (5) ماده 100 و ماده 158 ق.م.م و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه ها در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی وموقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی و موضوع ماده 95 ق.م.م جلساتی با حضور نمایندگان محترم وزارت بازرگانی، شورای اصناف، مجامع امور صنفی تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل امور صنفی با هماهنگی اتحادیه ها برگزار و مقرر گردید:
تکالیف اتحادیه های امور صنفی

1_ اتحادیه های امور صنفی که آمادگی تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات اعضای خود را با هماهنگی اداره امور مالیاتی ذیربط دارند مکلفند لیست اعضای خود را شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره پروانه کسب، نوع فعالیت، تعداد شرکاء و نشانی و کد پستی هر یک به تفکیک هر واحد شغلی وشرکاء مربوطه (در صورت وجود)،حداکثر تا تاریخ 10 / 3 / 1387 به ادارات امور مالیاتی ذیربط و مجامع امور صنفی ارائه نمایند.

2_ اتحادیه های امور صنفی مورد نظر مکلفند درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از اعضای خود را با هماهنگی و همکاری اداره کل امور مالیاتی مربوط وبا توجه به میزان درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی و سوابق مالیاتی آنها حداکثر تا تاریخ 20 / 3 / 1387 تعیین و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اعضاء خود برسانند.
تکالیف ادارات کل امور مالیاتی

3_ هماهنگی وهمکاری با اتحادیه های مربوط به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 اعضای آنها با توجه به میزان درآمد واقعی حاصل از فعالیت شغلی و سوابق مالیاتی هر یک.

4_ استخراج اطلاعات مربوط به سوابق مالیاتی سه سال اخیر هریک از اعضای اتحادیه، مطابق فرم پیوست نامه شماره 13529 / 287 / 232 مورخ 31 / 2 / 87.

5_ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ وتوزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان حداکثر تا دهم تیر ماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات

6_ شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی ورعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

7_ اظهار نامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات ومالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات ومالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

8_ در اجرایی ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم واز بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

9_ در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی ونماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل، مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رئیس مجمع امور صنفی مربوطه، رئیس اتحادیه، مدیر کل امور مالیاتی ورئیس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی مورد نظر اقدام می گردد.

10_ ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.

11_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه ومابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

12_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م می گردند.

13_ هر گاه بر اساس اسناد ومدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

14_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

15_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخابی ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

16_ پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مؤدیان، در اجرای مقررات مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

17_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی وابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

18_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش ومساعی خودرا به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بکار گیرند.

19_ این دستورالعمل در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

رئیس شورای اصناف کشور
نماینده وزارت بازرگانی
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی وخدماتی تهران
رئیس مجمع امور صنفی تولیدی وخدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

1_واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

2_پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

3_نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

4_واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

5_فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

6_در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

7_سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

8_در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

9_نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

10_به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:20516/420/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل نحوه ی تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد ۱۳۸۶