Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ مشمولین بند(ب) ماده ۹۵ق.م.م

دستورالعمل

در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م، و به منظور برقراری تعامل، جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، و استفاده بهینه از منابع با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی، برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل نظام مهندسی ساختمان موضوع بند (ب) ماده 95 ق.م.م،به پیوست نمونه صورتجلسه مربوط برای انجام تفاهم خوداظهاری با سازمان مذکور در چارچوب قوانین و مقررات ارسال می گردد.
در ضمن، در صورتیکه سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان به انجام تفاهم مذکور اقدام ننمایند، چنانچه هریک از مؤدیان مذکور در چارچوب این الگو نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 خود در موعد مقرر قانون ی اقدام نمایند، مشمول خوداظهاری می گردند.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان………… و اداره کل امور مالیاتی …………….در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1386 مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و بنا به تفویض اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م در اجرای دستورالعمل شماره……………………..مورخ……………………..و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منایع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 2 ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی در تاریخ…………. در محل …………………………………………………………..با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان …………………………………………. و اداره کل امور مالیاتی……………………………..تشکیل، که بعد از تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء سازمان یاد شده (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م.)،در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1386 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:

1_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 منضم به فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هر یک از اعضاء در موعد مقرر قانون ی است.

2_ نحوه محاسبه مالیات اعضاء طبق جدول زیر می باشد.

 

نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیک
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
20%
20%
15%
15%
15%

* بادر نظر گرفتن ضرایب فوق مالیات هر یک از اعضاء با توجه به میزان کارکرد طبق فهرست موضوع بند 1 (یک) به شرح زیر تعیین می گردد.

 

متراژ فعالیت
تا 2270متر مربع
از2270تا2770متر مربع نسبت به مازاد 2270متر
از2770تا5000متر مربع نسبت به مازاد 2770متر
از5000تا7000متر مربع نسبت به مازاد 5000 متر
نسبت به مازاد 7000متر مربع
مالیات هرمتر مربع
معاف
950ریال
1300ریال
1600ریال
1900ریال

* چنانچه هر یک از اعضاء سازمان نظام مهندسی دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م درآن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت مالیات موضوع این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد.

3_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % مالیات بصورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط ماهانه پرداخت گردد.

4_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.

5_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به میزان 5 % (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دوسال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

6_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

7_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (5) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

8_ این تفاهم نامه با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق مصوب سال 1385 تنظیم گردیده است بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یادشده مطابق مقررات ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

9_ هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء تحصیل گردد که اختلاف متراژ ابرازی، خوداظهاری از طرف آنان با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده به میزان بیش از 2 % (دو درصد) و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضوی ارائه نگردیده باشد، پرونده آن عضو با نظر و تأیید اداره کل مربوط از تفاهم خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

10_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

11_ در صورتیکه مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.

12_ در صورتیکه پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (1) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هر گاه مهندسی پس از پرداخت مالیات بر اساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است، و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد.

13_ سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورده، و همچنین آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در خصوص اجرای طرح جامع مالیاتی کشور در مورد اعضاء سازمان متبوع اعلام می نماید.

14_ این تفاهم نامه در چهار نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ تنظیم گردیده است.

نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان……….؛

نمایندگان اداره کل امورمالیاتی استان……………..؛

image_pdf

شماره:35750


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ مشمولین بند(ب) ماده ۹۵ق.م.م