Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توضیحات سازمان امور مالیاتی در مورد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده (۲۷۲) ق.م.م به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارش های مذکور

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدین وسیله مقرر می‌دارد:
1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارایه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می‌نماید ، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارایه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1387/1/1 به بعد شروع می‌شود ، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد ، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد ، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام ، در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارایه قرارداد ، راسا نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند .
2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور (به موجب بخشنامه‌های شماره 24067 مورخ 1387/3/20 و 22051 مورخ 1387/4/9) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1387/1/1 به بعد می‌باشد ، ادارات امور مالیاتی صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند ، چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد ، لیکن نام حسابرس به دلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد ، از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نمی‌باشد . بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور ، گزارش حسابرسی مالیاتی ارایه شده در اجرای ماده 272 قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌نماید .
3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 1388/6/4 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است . در اجرای بند “د” ماده 272 کلیه گزارشهای تنظیمی بعد از تاریخ 1388/6/11 صرفا می‌بایست مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد؛ در غیر این صورت به علت عدم اجرای مقررات بند “د” ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ، ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند .
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توضیحات سازمان امور مالیاتی در مورد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده (۲۷۲) ق.م.م به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارش های مذکور