Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسریع در رسیدگی به پرونده اشخاصیکه اضهارنامه نمیدهند و نحوه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی

پیوست:
نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهای اجرائی بهینه و موثر مقررات قانون ی را طلب می کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را موکداً خواستار است:
1- از آنجا که وصول مالیات براساس روش ” خوداظهاری “ و اتکاء‌به اظهارنامه های تسلیمی مودیان محترم مالیاتی , مقرون به صرفه ترین روش وصول مالیات می باشد . شایسته است بدون فوت وقت و بمحض وصول این دستورالعمل , نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مودیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت بموقع مالیات ابرازی , مودیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره مند گردند .
2- به دلالت پرونده های مالیاتی , تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر قانون ی خودداری می نمایند , به مراتب دیرتر از مودیانی صورت می گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می کنند و این امر در اذهان مودیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانون ی تعبیر می گردد . به منظور رفع این نارسائی اجرائی مقرر می گردد با تنظیم برنامه زمان بندی , ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش ”مشاغل “ پرونده های مالیاتی عملکردسالهای لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات ” اشخاص حقوقی “ و ” مشمولین مالیات بردرآمد املاک “ که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیم ننموده اند , ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد . ماموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمانبندی به دفتر اینجانب گزارش گردد .
3- بمنظور حصول اطمینان وتضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصاً اشخاص حقوقی , در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند . معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبق بندی این قبیل پرونده ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود .
4- ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که بهنگام رفع اختلاف بین مودی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیاتهای قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود .
5- در مرحله رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات , مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردد . بعلاوه تاخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده های مهم در هیأت های مذکور و نتیجاً تعویق قطعیت و وصول مالیاتها , به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذیربط , ضمن نظارت مستمر بر این امر , پاسخگو خواهند بود .
6- جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی , در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانون ی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191 قانون موصوف منوط به ” اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصاً سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتاً خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است … “ لهذا مقرر می دارد از این پس , نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان , با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد .
الف – چنانچه اصل مالیاتهای تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانون ی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50 % جرائم متعلق بخشوده می شود .
ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلاً بحیطه وصول درآید .
ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات , مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50 % خواهد بود.
د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25 % خواهد بود.
ه- جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلاً وصول گردد .
و- جرائم مودیان موضوع ماده 194 قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود .
ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود.
7- تفسیط مالیات
الف – اختیار تفسیط یکساله انواع مالیاتهای مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می گردد تا با رعایت ضوابط ذیل , بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند , باقساط ماهانه تقسیط شود.
ب – برای تقسیط بدهی , ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات بعنوان پیش پرداخت وصول گردد .
ج – مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرائم متعلق تاتاریخ تقسیط معین شود و برای جرائم تاخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی تضمین مزبور مسترد گردد.
د- سررسید اقساط تا روز بیستم هرماه تعیین شود .
ه- برای تقسیط بیش از یکسال (مشروط به رعایت مفاد ماده 167 ق.م.م) و بخشودگی جرایم بمیزانی بیش از مبالغ مندرج در بند ز فوق , در موارد استثنائی و به سبب شرایط خاص مودیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند .
و- مدیران کل محترم می توانند با قبول مسئولیت نهائی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذیربط تفویض نمایند .

8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 28 / 2 / 1378 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرائم , کلیه بخشنامه های مغایر را ملغی اعلام می دارد . مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می باشد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسریع در رسیدگی به پرونده اشخاصیکه اضهارنامه نمیدهند و نحوه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی