Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)

دستورالعمل

به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالاً ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود:

1_ به موجب دستورالعمل شماره 107382 / 6720 / 231 مورخ 4 / 12 / 1386،تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.

2_ بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیراً در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مؤدی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مؤدیان ثبت نمایند.

3_ واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

4_ کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مؤدیان ذیربط را درج نمایند.

5_ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات

6_ شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

7_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

9_ در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد.

10_ ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.

11_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

12_ عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م می گردند.

13_ هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

14_ مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

15_ مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

16_ پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان،در اجرای مقررات مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

17_ مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

18_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.

19_ این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

رییس شورای اصناف کشور
نماینده وزارت بازرگانی
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 107382 / 6720 / 231
تاریخ: 04 / 12 / 1386
پیوست:

دستورالعمل

تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی

با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده (CD) و اطلاعات هویتی پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی،مقرر شده است که منبعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده (CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررات اقدام نمایند.
ضمناً چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررات یاد شده عمل گردد.
بدیهی است از تاریخ 4 / 12 / 1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررات قانون ی رفتار خواهد شد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:37159


۲ پرسش و پاسخ

  1. سهیل

    سلام
    سایت برای اخذ کد واحد مالیاتی و کلاسه پرونده چیست؟
    باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)