Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 37159 مورخ 22 / 4 / 87 موضوع استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیند های مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد واحدهای تحت پوشش در سراسر کشور و در راستای اجرای مفاد دستورالعمل های پروژه مدیریت پرونده مالیاتی به همه پرونده های فعال اعلامی ادارات کل شماره پرونده مالیاتی (TFN) تخصیص داده شده است.

1_ بر این اساس مقرر است سیستم دبیرخانه امور مالیاتی بدون ورود شماره پرونده مالیاتی (TFN) و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و کدپستی از تاریخ 16 / 3 / 1388 قادر به ارائه خدمات نباشد. لذا ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا در این فرصت اطلاعات پرونده های فعال بدون (TFN) خود را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند.

2_ به موجب دستورالعمل های صادره، تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی صرفاً با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشد در این ارتباط ثبت و ارسال مکانیزه اطلاعات هویتی مؤدیان مذکور به دفتر یاد شده برای تشکیل پرونده الزامی است.

3_ واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدیان و به هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

4_ کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی، شماره ملی اشخاص حقیقی، شماره پرونده مالیاتی و کدپستی همه مؤدیان را درج نمایند.

5_ مرکز فنآوری اطلاعات سازمان مکلف است حداکثر تا تاریخ 10 / 3 / 1388 بر اساس دستورالعمل و فرم های هویتی پیوست سیستم دبیرخانه امور مالیاتی را جهت تولید (TFN) موقت برای پرونده های جدید اصلاح، نصب و راه اندازی نماید.

6_ ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تخصیص (TFN) موقت پرونده های جدید نسبت به دریافت دفترچه های تکمیل شده و اسناد و مدارک تشکیل پرونده مالیاتی از مؤدی اقدام و با هماهنگی مرکز فناوری شماره های موقت تخصیص یافته را طی گزارشی به دفتر اطلاعات مالیاتی منعکس نمایند.

7_ دفتر اطلاعات مالیاتی با فرض صحت اطلاعات دریافتی اقدام به بررسی سوابق پرونده های مالیاتی می نماید.البته طبق دستورالعمل نظارت بر ساماندهی فیزیک پرونده مالیاتی بر روند صحه گذاری مدارک، نظارت می گردد.

8_ دفتر اطلاعات مالیاتی پس از حصول اطمینان از عدم وجود پرونده ای با سوابقی همانند مورد درخواست شده،اقدام به تبدیل شماره موقت (TFN) به شماره اصلی می نماید.
رؤسا و مدیران محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و همکاری با دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور اعمال نظارت دقیق در راستای حصول اهداف می باشند.
ضمناً دادستانی محترم انتظامی مالیاتی موارد عدم رعایت مفاد این دستورالعمل را گزارش می نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 37159
تاریخ: 22 / 04 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور ومالاً ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر ق.م.م به طور همزمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره های موصوف از ابتدای مرداد ماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده وتخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین ولازم الاجراء می شود:

1_ به موجب دستورالعمل شماره 107382 / 6720 / 231 مورخ 4 / 12 / 1386،تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می باشند. در این ارتباط ثبت وارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.

2_ بر اساس ویژگی های جدید سیستمهای نرم افزاری که اخیراً در دبیرخانه های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN) مؤدی ذیربط امکان پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف اند شماره های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مؤدیان ثبت نمایند.

3_ واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدی وبه هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

4_ کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرمها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مؤدیان ذیربط را درج نمایند.

5_ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می نمایند.
سایر مقررات

6_ شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررات رسیدگی خواهد شد.

7_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

8_ در اجرای ماده 158 ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3 % توسط مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

9_ در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل،مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه،رییس اتحادیه،مدیر کل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذیربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مورد نظر اقدام می گردد.

10_ ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذیربط ابلاغ گردد.

11_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40 % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه تقسیط گردد.

12_ عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه مشمول این دستورالعمل بوده نمی باشد،در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م می گردند.

13_ هر گاه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مودیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه التفاوت وفق مقررات مطالبه خواهد شد.

14_ مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

15_ مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان،بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد،مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

16_ پرداخت های انجام شده در سال 1386 هر یک از مودیان،در اجرای مقررات مواد 165 ، 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می باشد.

17_ مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31 / 5 / 1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

18_ مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.

19_ این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5 / 3 / 1387 تنظیم گردیده است.

محل امضاء

رییس شورای اصناف کشور
نماینده وزارت بازرگانی
رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:22144 /230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی