Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر

به پیوست آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی که به استناداصلاحیه ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن تهیه شده است جهت اطلاع واقد ایفادمیگردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی آیین نامه نحوه بازدیدوکنترل دفاتروبازرسی اسنادومدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن آیین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحی و تبصرهالحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقل مصوب 7 / 2 / 1371 بشرح موادو تبصره‌های زیرین موردتصویب واقع ومقرر میگردداز تاریخ ابلاغ حسب موردبموقع اجراء گذارده شود.

ماده 1_ اعضای هیئتهای موضوع ماده 181 مذکور، ازمیان افراد بصیر و مطلع درامرحسابرسی مالیاتی، درتهران ازطرف مدیران کل مالیاتی ودرسایرشهرستانها ازطرف مدیران کل اموراقتصادی ودارائی استان مربوط منصوب میشوند.

ماده 2_ مدیران کل مذکور در ماده 1 یاسایرمسئولان که اختیارلازم دراین باره به آنان تفویض شده بابررسیهای لازم وعنداللزوم اخذگزارش ازماموران تشخیص ذیربط، ترتیبات مراجعه هیئتها به مودیان را مشخص خواهند نمود و هیئتها موظفند درهرمورد برابراحکام صادره ازطرف مقامات مزبوردر روزهائیکه درحکم معین گردیده حسب موردبه محل کار یامرکزامور یا اقامتگاه قانون ی مودیان مورد ماموریت مراجعه نمایند.

ماده 3_ هیئتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی موردعمل سال مراجعه راملاحظه وذیل آخرین ثبت دفاتر را امضاء واگردر دفاتربیش ازآنچه در دفترنویسی معمول است،جای سفیدگذاشته شده،قسمت سفید راباخط قرمزمشخص ومراتب راصورتمجلس نمایندوچنانچه خدشه یابی ترتیب دیگری هم در دفاتر باتوجه به مقررات آیین نامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،این مراتب رانیز در صورتمجلس منعکس کنند. هیئتهاباید صورتمجلس رابه امضاءمودی ویاحسابداروی برسانندودرصورت عدم حضور و یا خودداری آنان ازامضاء موضوع رادرصورتمجلس قید نمایند. تبصره درمورد دفتر کل مودیان،هیئتهامیتوانندحداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خوداکتفا نمایند.

ماده 4_ هیئتهامیتوانندحسب تجویزاحکام ماموریت خود، کلیه دفاترواسناد ومدارک مالی مودیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه ویا سنوات قبل باشند، بمنظورکسب اطلاعات لازم وارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط موردبازرسی قرارداده ودرصورت لزوم ازتمام یابرخی ازآنهاتصویرویارونوشت تهیه و نیز درصورت عدم امکان رفع نیازبدین ترتیب ،دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را دربرابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. دراجرای این ماده هیئتها باید اطلاعات مکتسبه راجداگانه صورتمجلس نموده آنرا بانضمام مدارک تهیه ویا اخذشده وحسب مورد دفاتر دریافتی همراه باصورتمجلس موضوع ماده 3 این آیین نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند تبصره مقامات و مسئولان موضوع ماده 2 این آیین نامه بایدترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه های مالیاتی ویاحسب موردکارشناسان ومسئولان واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی،دراسرع وقت دفاترواسناد و مدارک ماخوذه رابررسی وگزارش و صورتجلسات لازم رابه منظورضبط درپرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند بنحوی که حداکثرظرف پانزده روزازتاریخ دریافت،درهمان محل دریافت وسیله ماموران تشخیص حوزه مالیاتی ذیربط به مودی درقبال اخذرسیدتحویل گردد.

ماده 5_ صورتمجلس تنظیمی هیئتها بایدحداقل متضمن نکات زیرباشد:

1- شماره وتاریخ حکم ماموریت ومرجع صدورآن

2- تاریخ مراجعه هیئت

3- سال مالیاتی مربوط به دفاترموردبازدید

4- مشخصات دفاترارائه شده

5- شماره وتاریخ آخرین ثبت باقیدشماره صفحه ونوع دفترمربوط

6- شماره صفحاتی که بعلت سفیدماندن باخط قرمزعلامتگذاری شده ،باقیدنوع دفتر

7- ذکراینکه تبصره ماده 181 نیزضمن انجام ماموریت اجراگردیده وصورت مجلس ودفاترواسنادومدارک موضوع آن ضمیمه میباشد (درصورت اجراءتبصره مذکور

8- نام ومشخصات وامضاء اعضاء هیئت

9- نام ومشخصات مودی یاحسابداروی

10- توضیحات لازم درمواردعدم ارائه دفاتروخودداری مودی یاحسابداروی ازامضاء صورتجلسه

11- سایرتوضیحات ضروری درخصوص اجرای مادتین 3 و 4 این آیین نامه ماده 6 صورتمجلس موضوع ماده 3 بایددرسه نسخه تنظیم ویک نسخه آن به مودی (یاحسابدار) تسلیم شوددونسخه دیگرصورت مجلس درهمان روزرسیدگی یا حداکثردر روزبعدباگزارش اقدام هیئت به مقامات یامسئولان مذکوردرماده 2 تسلیم خواهد شد تادردفتر مخصوصی که برای ثبت این صورتجلسات بایداختصاص یابد، به ترتیب تاریخ ثبت ویک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگربرای ضبط درپرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود.

تبصره صورتمجلس موضوع ماده 4 این آیین نامه هم بایددردونسخه تنظیم وبانضمام دفاتر و اسنادومدارک مربوط همراه صورتمجلس فوق الذکرنگاهداری ونسخه دیگررابانضمام دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی به حوزه مالیاتی یا عندالاقتضاء به واحدکارشناسی ذیربط تحویل نمایند. ماده 7 ماموران تشخیص درمواردی که پرونده راحسب مقررات مربوط به هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند، مکلفندموارداجرای ماده 181 قانون مزبور و تبصرهآن راهم به آن هیئتها اعلام کنندتا مفاد صورتجلسات تنظیمی موضوع این آیین نامه نیزمورد توجه آنها قرار گیرد.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

image_pdf

شماره:64/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر