Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم ارائه اسناد و دفاتر

گزارش شماره 270- 5 / 30- 8 / 3 / 1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2  و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره  ماده 6 ، تبصره 2 ماده 11 , تبصره‌های 2و 4 ماده 16 ، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر،به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود دراینباره،حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 25 / 3 / 1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت . اینک هیات عمومی پس ازشورو تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: اولا” نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد،از طرفی طبق ماده 110- آن قانون ،مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانون ی گردیده اند لذااز مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده 193 مورد بحث صرفا”شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد و تبصرهمزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت . ثانیاً با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی،ارائه دفاتر واسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود،عدم ارائه اسناد ومدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد،موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده

نظراقلیت:

چون حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد،بنابراین ضمن قبول نظرقسمت ثانیا\” اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم .

محمد طاهر- مجید میر هادی

image_pdf

شماره:4462/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم ارائه اسناد و دفاتر