Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده ۲۰۲ ق.م.م

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر نامه شماره 49713 مورخ 4 / 10 / 1381 معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: 49713
تاریخ: 4 / 10 / 1381
پیوست:

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم
بازگشت بخ پی نوشت مورخ 14 / 9 / 81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803- 588 /گ مورخ 10 / 9 / 81 درخصوص تسری مفاده ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام میدارد:
قانون گذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده ودر تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت وبرای مقاصد غیر تجاری وغیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس وایجاد میشود.
بنابراین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها ومؤسسات عمومی را نمی توان مؤسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4 / 4 / 81 این معاونت اعلام شده است.

سید محمد علی ابطحی

image_pdf

شماره:5355/7009/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده ۲۰۲ ق.م.م