Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

پیرو ۳۱/۱/۶۷ تفویض اختیار به مدیران

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان

درتعقیب تفویض اختیارشماره 3858 / 206- 5 / 30 مورخ 31 / 1 / 68 وضمن تذکراین نکته که اختیارتفویضی مذکور صرفاً ناظر به مواردیست که نمایندگان هیئت های حل اختلاف حسب ضرورت ازبین کارکنان ذیربط در سایر قسمتها و با حفظ سمت تعیین میگردد همچنین یادآور میشود که انتخاب نمایندگان مزبور از بین کارکنان کادرتشخیص نیزمانعی نخواهدداشت . النهایه توجه داشته باشندکه در هر حال رعایت شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی میباشد بدیهی است که انتصاب نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی بایست ثابت سازمانی کماکان ازطریق وزارتخانه بعمل خواهدآمد.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی

image_pdf

شماره:8538/470/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پیرو ۳۱/۱/۶۷ تفویض اختیار به مدیران