Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی هزینه سفر به خارج

هیات وزیران درجلسه مورخ 13 / 2 / 1368 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی،صنایع،صنایع سنگین،معادن وفلزات،بازرگانی آییننامه نصاب هزینه سفرفوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان به خارج ازایران موضوع بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 رابه شرح زیرتصویب نمودند. آیین نامه اجرائی هزینه سفروفوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان به خارج ازایران موضوع بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66

ماده 1_ نصابهای تعیین شده دراین آیین نامه درصورتی که مستندبه مدارک باشدتاحدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمدمشمول مالیات آنها ازطریق رسیدگی به دفاتر قانون ی تعیین میگرددقابل قبول خواهدبود ومازادبرآن درمحاسبه درآمدمشمول مالیات قابل پذیرش نیست .

ماده 2_ نصاب هزینه سفرو فوق العاده مسافرت به شرح زیرتعیین میگردد:

1) هزینه مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان اشخاص حقوقی به خارج ازایران که به منظورحوائج مربوط به موسسه باشدتاحدودذیل قابل پذیرش خواهدبود.

الف- هزینه اقامت مدیران وبازرسان وکارکنان شرکتهای تولیدی جمعا” در هر سال حداکثرچهارماه به قرارروزی هفت هزارریال .

ب- هزینه اقامت مدیران وبازرسان وکارکنان سایرشرکتهاواشخاص حقوقی جمعا” درهرسال حداکثردوماه به قرارروزی هفت هزارریال .

2) هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوائج شغلی جمعا” درهرسال حداکثریک ماه به قرارروزی هفت هزارریال .

تبصره 1: نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه برچهارماه مذکوردرجزء “الف ” بندیک ماده 2 این آیین نامه جمعا” درهرسال حداکثردو ماه ودیگربه قرار روزی هفت هزارریال نیزبابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2:هزینه های مذکوردرماده 2 و تبصره1 فوق شامل هزینه پذیرائی درخارج ازایران نیزمیباشد و علاوه براین مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرائی نخواهد شد.

تبصره 3: هزینه ایاب وذهاب باوسیله نقلیه هوائی،زمینی ودریائی و هزینه های مربوط به خروج ازمرزو عوارض ها اضافه برهزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیزقابل پذیرش است .

تبصره 4: وجوهی که بابت تامین ارزعلاوه برنرخ رسمی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شوداضافه برهزینه اقامت درخارج که به شرح فوق تعیین شده است نیزقابل پذیرش است .

ماده 3_ خارج ازمبالغ هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت درخارج ازکشور در تشخیص درآمدمشمول مالیات قابل قبول نخواهدبود.

میرحسین موسوی
نخست وزیر

image_pdf

شماره:10130/ت122هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی هزینه سفر به خارج