Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م.

دستورالعمل

احتراماً در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م وبخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به منظور نظارت وساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می دارد:

1_ به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی، اطلاعات مربوط به گزارشات حسابرسی مالی ومالیاتی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 86 به شرح فرم پیوست شماره (1) به همراه تصویر گزارش حسابرسی مالی (بدون یادداشتهای همراه) وصفحه اول وآخر گزارش حسابرسی مالیاتی که در برگیرنده حدود ودامنه رسیدگی وهمچنین مشخصات حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش می باشد، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

2- در اجرای بندهای 2و4 دستورالعمل شماره 58963/1161/323 مورخ 10/7/86، ادارات امور مالیاتی مربوطه با یک برنامه زمان بندی مشخص به شرح فرم پیوست شماره (2) کلیه گزارشات حسابرسی مالی ومالیاتی که در اجرای ماده 272 ق.م.م مورد رسیدگی قرار گرفته است را بصورت گروهی از جهت شکلی ومحتوایی رسیدگی ومطابق مقررات بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 اقدام و برنامه زمان بندی تهیه شده را تا تاریخ 30/8/86 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

3_ در اجرای بند 2 / 7 بخشنامه فوق الاشاره واصلاحی مورخ 17 / 2 / 85 در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون ومقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده را حداکثر تا 10 روز پس از دریافت پاسخ استعلام وبه ضمیمه گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط وتصویر کامل گزارش های حسابرسی مالی ومالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه واستعلام وپاسخ حسابدار رسمی جهت طرح در هیأت هماهنگی مطابق دستورالعمل های صادره به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمائید.

4_ قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 272 ق.م.م گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابدار رسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی را اخذ گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 58963 / 1161 / 232
تاریخ: 10 / 07 / 1386
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً،به منظور ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در منابع مالیاتی و مشارکت حداکثری در تحقق اهداف سازمان متبوع مقرر می گردد،مدیران کل محترم با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند.

1_ تشکیل گروههای رسیدگی در اجرای مواد 28 و 29 آیین نامه ماده 219 ق.م.م. برای مودیان موضوع بخشنامه شماره 52141 مورخ 6 / 6 / 1386،در منابع مالیاتی مشاغل  بندهای الف، ب وج  ماده 95 و اشخاص حقوقی و همچنین مالیات تکلیفی و حقوق اشخاص موضوع ماده 2 ق.م.م. با شرایط و ضوابط ذیل:
ترکیب گروههای رسیدگی
تعداداعضاءهر گروه حداقل سه نفر ،وبشرح زیر تعیین گردد:
رئیس گروه مالیاتی (یک نفر)
کارشناس ارشدمالیاتی (حداکثر 3 نفرحسب مورد)
کارشناس مالیاتی (یک نفر)
شرایط اعضاء گروههای رسیدگی:
-دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس وبالاتر در رشته های حسابداری ،مدیریت صنعتی وبازرگانی و سایر رشته های مرتبط.
– حداقل پنج سال سابقه رسیدگی اشخاص حقیقی بند الف ماده 95 ق.م.م ویا اشخاص حقوقی را حسب مورد داشته باشند

2_ تمرکز پرونده های مالیاتی مودیانی که دراجرای ماده 272 ق.م.م از خدمات سازمان حسابرسی،موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده نموده در یک اداره امور مالیاتی در سطح اداره کل و تشکیل گروههای بررسی گزارشات مذکوراز لحاظ انطباق آن با مقررات و انجام استعلام لازم از حسابدار رسمی حسب مورد و ارجاع مواردابهام رفع نشده به هیات هماهنگی در چارچوب بخشنامه شماره 13269 مورخ 27 / 5 / 86،همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی موضوع بخشنامه شماره 11038 / 362 / 232 مورخ 15 / 2 / 1386 و ارسال آن به دفتر امور تشخیص مالیاتی .

3_ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل که در اجرای توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م. تسلیم و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده و همچنین مشمول بندهای 18 و 20 دستور العمل توافق و تفاهم نشده باشد حداکثر تا تاریخ 30 / 7 / 1386 بررسی و نسبت به تنظیم فرم گزارش مالیات به شرح پیوست اقدام تا پس از پرداخت کلیه مالیات متعلقه، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام گردد .

4_ برنامه زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی اعم ازمودیان بزرگ و سایر پرونده های مالیاتی به تفکیک بشرح فرم های پیوستحداکثرتا تاریخ 25 / 7 / 86 به دفتر اینجانب ارسال گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 13269
تاریخ: 25 / 07 / 1384
پیوست:

سازمان امور اقتصادی دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه در اجرای بخشنامه شماره 1027- 2559 / 230 مورخ 16 / 6 / 83 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است،علیهذا بمنظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه مذکور بشرح زیر اصلاح و جایگزین بندهای 6 و 7 و 8 دستور العمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465 / 467 / 213 مورخ 27 / 5 / 82 این سازمان میگردد:

6_ در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مودیان مالیاتی،نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد،رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتباً از حسابدار رسمی یا مودی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند .
1 / 6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تائید و مراتب را کتباً باطلباع رئیس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصله مطابق مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلاً برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد.ر برگ تشخیص متمم اقدام مینماید.
2 / 6- در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن،کتباً به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی میرساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی میگردد.
3 / 6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده اداره امورمالیاتی راساً به مودی مراجعه و طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.

7_ در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول و استهلاک)و “ج” (مالیاتهای تکلیفی ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 / 7- رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی رفتار خواهد نمود.
2 / 7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشدموضوع در تهران و استان ها به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور،نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد.رأی اکثریت اعضاء هیأت مذکورمورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.
تبصره 1: بررسی های هیات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیات خواهد بود.
تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد.

8_ در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت های مالیاتی مودی حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یکماه از تاریخ دریافت استعلام تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید در غیر اینصورت و یا در صورتیکه توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد،اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانون ی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود.
در صورتی که در اجرای مفاد این بخشنامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد،سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رای هیاتهای انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد.
روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را بکار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در مهلت های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر اینصورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بر اساس بخشنامه شماره 5020 / 321 / 232 مورخ 17 / 02 / 1385 بند 2 / 7 اصلاح گردید.
پیوست

image_pdf

شماره:69002/1227/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م.