Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی

دستورالعمل
در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 87305 مورخ 29 / 08 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چک‌های دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی می‌باشند، مقرر می‌دارد:

1_ ادارات امور مالیاتی مکلفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دوره‌های مالیاتی که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر و بخشنامه شماره 4317 مورخ 23 / 01 / 1388،جهت ترخیص ماشین‌آلات فوق‌الاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دوره‌های مالیاتی بعد از آنرا، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره (1) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند.

2_ از آنجائیکه به موجب بند 7 بخشنامه صدرالاشاره چک‌های دریافتی بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی می‌بایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مؤدی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چک‌های مذکور وصول و به حساب‌های تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد.

3_ چنانچه ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکورصرفاً در راستای تولید کالاو خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، دراینصورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک‌های مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب نخواهد شد.

4_ آن دسته از مؤدیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات مورد بحث می نمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامه‌های صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره 2 ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یاد شده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (2) و اخذ چک امکان‌پذیر خواهد بود.
چنانچه مؤدیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش 2 بخش ج مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره 2 ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)،درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مؤدیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانون ی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را بعمل آورند.

5_ مؤدیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک یا چک‌های تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نموده‌اند، چنانچه بعضاً تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرائم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند.

6_ مؤدیانی که بابت واردات ماشین‌آلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده‌ پرداخت نکرده‌اند لیکن وجوه مندرج در چک‌های تسلیمی رابه عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نموده‌اند، چنانچه اعتبار مزبور در دوره‌های مالیاتی مربوط و یا دوره‌های بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی‌،مؤدی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چک‌های مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

7_ مؤدیانی که براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یاچک‌های تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکرده‌اند، چنانچه حسب رسیدگی‌های معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیر معاف و …) مؤدی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این‌صورت استرداد چک‌های مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلق خواهد بود.

8_ در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است،‌ چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.

9_ در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأمقرارگرفته است در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای قانون ی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و …، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره‌ مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چک‌های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی به حیطه وصول درآید.

10_ در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک‌های دریافتی قابل استرداد نبوده و می‌بایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چک های فوق‌‌الذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی، بلامانع خواهد بود.

11_ در مواردی که ماشین‌آلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمی‌باشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد:

1_ 11- بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ازجمله واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده 4 ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشین‌آلات یاد شده، چنانچه بابت عدم وجود ماشین‌آلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چک‌های دریافت‌شده از مؤدی تا میزان بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند.

2_ 11-چنانچه براساس رسیدگی ‌به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی، فروش تمام یا بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چک‌های دریافتی صرفاً در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود.

3_ 11-در مواردی که مؤدی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارائه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشین‌آلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چک‌های دریافت شده از مؤدی تا میزان کل بدهی‌ مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دوره‌های مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند.

12_ چنانچه مطابق و یا بر خلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از این‌که ماشین‌آلات مزبور برای فعالیت‌های معاف یا مشمول به‌کارگرفته شود) در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و درصورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.

13_ چنانچه مطابق قرارداد منعقده فی‌مابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و …. باشد و ماشین‌آلات مورد بحث را صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورت‌وضعیت‌های تنظیمی، بهای ماشین‌آلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند 12 این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم بعمل آید.

14_ در مواردی که نتیجه رسیدگی‌های معمول منجر به استرداد چک یا چک‌های دریافتی می‌گردد ادارات امور مالیاتی مکلفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره 3 (اعلام وضعیت چک‌های دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چک‌های موصوف اقدام نمایند.

علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 87305
تاریخ: 29 / 08 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا عنایت به نامه شماره 229555 / 304 / 88 / 83 مورخ 25 / 8 / 1387 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:

1_ دریافت وبررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور واین دستورالعمل طبق نمونه پیوست ؛

2_ اخذ وبررسی اعتبار شماره اقتصادی مؤدی مراجعه کننده؛

3_ بررسی وتعلق چک تسلیمی به حسابهای مؤدی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مؤدی اعلام گردیده است؛

4_ صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده بر اساس نمونه پیوست 2 به عنوان گمرک متقاضی؛

5_ ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده وتحویل و نسخه اصل به مؤدی جهت تحویل؛

6_ ثبت ونگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدی جهت اقدامات بعدی؛

7_ ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده مؤدی .
ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمناً دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقباً به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست 1

شماره:
تاریخ:

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان ……………………

با سلام
احتراماً در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ودر اجرای دستورالعمل شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی با عنایت به این که شرکت به شماره ثبت ……………………….. وشماره اقتصادی ……………………………………….. بر اساس مجوز شماره …………………. مورخ ……………………………. وزارت صنایع ومعادن، مشمول معافیت واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ 24 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی وقسمت اخیر ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومالیات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه ماشین آلات وارداتی جمعاً ………………………………………… ریال (به حروف ……………………………….) می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید مالیات وعوارض فوق الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ ونتیجه از طریق شماره نمابر ……………………………… (با پیش شماره ……………………) به اطلاع این گمرک رسانیده شود.

مدیر / مدیر کل گمرک

پیوست 2

شماره:
تاریخ:
شماره پرونده:

گواهی دریافت چک

(موضوع بخشنامه شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 87 وزیر امور اقتصادی)

اداره کل امور مالیاتی………… اداره امور مالیاتی شماره……………. گروه مالیاتی شماره…………….
نشانی………………………………………………….تلفن………………..کدپستی ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
گمرک…………………..
در اجرای بخشنامه شماره127374 مورخ 15/8/1387 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی و بازگشت به نامه شماره ………… مورخ…………. در رابطه با ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی بر اساس مجوز شماره ………………….مورخ…………….. وزارت صنایع و معادن بدینوسیله گواهی می گردد:
 شرکت: _______________________________________________________________
 به شماره ثبت: _________________________  و شماره اقتصادی:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
کدپستی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                      و تلفن: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
 نشانی:______________________________________________________________
 بابت مالیات و عوارض متعلقه:
 چک شماره: _____________________   مورخ:   _____________________________
 بـه مبلغ(به عدد):______________________ریال( به حـروف…………………………….)
را نزد این اداره کل تودیع نموده است.(تصویر چک پیوست می باشد)
مراتب جهت اطلاع و طی مراحل قانونی بعدی اعلام می گردد.
رئیس گروه مالیاتی:                                     معاون اداره کل/رئیس اداره امور مالیاتی:
نام و نام خانوادگی                                        نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء                                                  مهر و امضاء
تذکرات:
1. این گواهی صرفاً جهت ارائه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار دیگری ندارد.
2. این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است.
3. این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب می شود و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

 

شماره: 4317
تاریخ: 23 / 01 / 1388
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر واستان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

با سلام
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 87305 مورخ 29 / 8 / 1387 در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع مصوبه 24 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه مورخ 26 / 1 / 1383 قانون موسوم به تجمیع عوارض (که در تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز از پرداخت حقوق ورودی مستثنی گردیده) در قبال اخذ چک معادل مجموع مالیات وعوارض متعلقه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند:
در اجرای دستور مقام عالی وزارت امور اقتصادی ودارایی ترخیص ماشین آلات مذکور مطابق روال سال 1387 در قبال اخذ چک وبا رعایت ترتیبات پیش بینی شده در بخشنامه صدرالاشاره بلا مانع می باشد.

علی اکبر عرب مازار

پیوست

image_pdf

شماره:4797/260/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی