Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل
احتراماً، پیرو بند (2) دستورالعمل شماره 11460 مورخ 10 / 07 / 1389 این معاونت و با توجه به درخواست‌های مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، مدیران کل امور مالیاتی مجاز هستند حسب ضرورت مسئولیت صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مودی با توجه به مراحل فراخوان ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بخشنامه‌های شماره 4936 مورخ 30 / 02 / 1388 و 1231 مورخ 25 / 01 / 1389 را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده در شهرستان‌هایی که فاقد شاغل ارزش افزوده تا سطح رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده و یا همطراز می‌باشند را با صدور حکم به رئیس امور یا رئیس گروه مالیاتی مستقر در محل تفویض نمایند.

علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 11460
تاریخ: 10 / 07 / 1389
پیوست:دارد

دستورالعمل

احتراماً، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مؤدیان و در اجرای حکم ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر می دارد:

1_ مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده 33 قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و رؤسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.

2_ مدیران کل امور مالیاتی می توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مؤدی با توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون ،موضوع بخشنامه های شماره 4936 مورخ 30 / 2 / 1388 و 1231 مورخ 25 / 1 / 1389 را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 4936
تاریخ: 30 / 02 / 1388
پیوست:

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

با سلام

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5 / 2 / 88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مؤدیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رؤسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است.
ضمناً از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود.

با تقدیم احترام
نادر آریا

شماره: 2815
تاریخ: 05 / 02 / 1388
پیوست:

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
ادارات کل امور مالیاتی استان ها

با سلام

احتراماً، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مؤدیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مؤدیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند:

1_ ثبت نام مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مؤدی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

3_ تکمیل پرونده مؤدی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده

توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است:

الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود.

ب) گواهی ثبت نام مؤدیان صرفاً طبق فرمت پیوست تهیه و به مؤدیان محترم ارائه گردد.

با تقدیم احترام
نادر آریا

شماره: 1231
تاریخ: 25 / 01 / 1389
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8 / 4 / 1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مؤدیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 4936
تاریخ: 30 / 02 / 1388
پیوست:دارد

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

با سلام

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5 / 2 / 88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مؤدیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رؤسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است.
ضمناً از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود.

با تقدیم احترام
نادر آریا

شماره: 2815
تاریخ: 05 / 02 / 1388
پیوست:

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
ادارات کل امور مالیاتی استان ها

با سلام

احتراماً، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مؤدیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مؤدیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند:

1_ ثبت نام مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مؤدی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

3_ تکمیل پرونده مؤدی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده

توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است:

الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود.

ب) گواهی ثبت نام مؤدیان صرفاً طبق فرمت پیوست تهیه و به مؤدیان محترم ارائه گردد.

با تقدیم احترام
نادر آریا

شماره: 1231
تاریخ: 25 / 01 / 1389
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8 / 4 / 1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مؤدیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

                                                                                                شماره:
                                                                                                  تاریخ:
«درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام»
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مؤدی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
بـا عـنایـت بـه ایـنکه رسـیـدگـی بـه مـشـمولیت یا عـدم مـشمـولیت آن بنگاه اقتصادی بر اساس درخواست شماره ……………..مورخ ………….. آن بنگاه در جریان می باشد،خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک زیر حسب مورد جهت انطباق با وضعیت آن شرکت/سازمان/ مؤسسه/… به منظور رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی،در تاریخ ………….. آماده ارائه به اینجانب …………………….که از طرف………………………. مأمور رسیدگی به موضوع گردیده ام باشد:
¨ پروانه( های)کسب/فعالیت/ بهره برداری
¨ روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی
¨ اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1386،1385 و 1387
¨ اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 و 1388
¨ صورتحساب ها،مدارک و دفاتر سالهای 1387،1386 و 1388
بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و همکاری لازم امکان رسیدگی به درخواست آن بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
توزیع نسخ:      1- مؤدی                            2- پرونده مؤدی
                   (1- 16) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
«عدم برخورداری مؤدی از شرایط ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مؤدی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
 
بازگشت به نامه شماره…………… مورخ……………… در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
بر اساس گزارش شماره………………. مورخ……………… اداره امور مالیاتی………………
¨ به استناد اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/سازمان/مؤسسه /… حائز شرایط ثبت نام مرحله اول،دوم و سوم نمی باشد.
¨ به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/… میسر نمی باشد.
لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن بنگاه اقتصادی جهت ثبت نام و اجرای قانون در مراحل مذکور بدست آید،حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
 
 
توزیع نسخ:    1- مؤدی     2- دفتر نظارت برامور اجرایی    3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده      4 – پرونده مؤدی
                   (1- 17) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
« برخورداری مؤدی از شرایط مرحله اول ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مؤدی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالیاتی……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/مؤسسه/… حائز شرایط ثبت ناممرحله اول به عنوان:
¨ وارد کننده
¨ صادرکننده
 ¨مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386
¨ مجموع فروش یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می باشد.
بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ 1/7/87 اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
توزیع نسخ:     1- مؤدی      2- دفتر نظارت برامور اجرایی       3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده      4 – پرونده مؤدی
                   (1- 18) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
« برخورداری مؤدی از شرایط مرحله دوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مؤدی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالیاتی……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/مؤسسه/… حائز شرایط ثبت نام مرحله اولاین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان:
¨ کارخانه هـا و واحـدهـای تولـیدی کـه بـرای آنـها جـواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزاتخانه ی ذیربط صادر می شود.
¨ بهره برداران معادن
¨ ارائه دهندگان خدمات حسابرسی،حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی.
¨ حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای.
¨ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
¨ صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
¨ بنکداران،عمده فروش ها،فروشگاه های بزرگ،واسطه های مالی،نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
¨ نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی،اعم از داخلی و خارجی.
¨ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.
¨ مؤسسات مهندسی و مهندسین مشاور
¨ مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی
به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/07/1388 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه، تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/مؤسسه/… در مرحله اول ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
توزیع نسخ:     1- مؤدی        2- دفتر نظارت برامور اجرایی      3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده       4 – پرونده مؤدی
                   (1- 19) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
                                                                                          شماره:
                                                                                           تاریخ:
 
« برخورداری مؤدی از شرایط مرحله سوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالیاتی…………….. واحد مالیاتی………………… شماره پرونده…………..
نشانی:………………………………………………….. شماره پستی:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدی حقیقی/ حقوقی:……………………..                                         شماره ثبت/ملی……………..
شماره اقتصادی مؤدی: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاریخ و محل ثبت……………..
نشانی:…………………………………………….. شماره پستی(ده رقمی)……………… تلفن:……………….
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالیاتی……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/مؤسسه/… حائز شرایط ثبت نام مرحله اولو دوماین نظام مالیاتی نبوده،لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله سوم به عنوان:
¨ فعالان اقتصادی با فرو ش سه میلیارد و بالاتر در سال 1387( به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند).
¨ فعالان اقتصادی با فروش سه میلیارد و بالاتر در سال 1388(به استثنای اشخاص حقیقی مشمولین بندهای ب و ج ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند)
به منظور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 01/01/1389 می باشد. ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ مذکور اقدام نماید.لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/… در مرحله اول/ دوم ثبت نام بدست آید حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نام و نام خانوادگی مأمور مالیاتی……………….. پست سازمانی………………………… مهر و امضاء
        توزیع نسخ:   1- مؤدی    2- دفتر نظارت برامور اجرایی        3- دفتر توسعه سامانه های مالیات برارزش افزوده           4 – پرونده مؤدی
                                      (1- 20) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 8470
تاریخ: 08 / 04 / 1388
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

باسلام
احتراماً، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مؤدیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:
ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های 3 , 2 , 1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند.
در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:

1_ در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مؤدیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفاً در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مؤدی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.

2_ ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مؤدی به شرح بند 1 فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مؤدی به شرح زیر اقدام نمایند:
– پروانه (های) کسب/فعالیت/بهره برداری
– روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)
– اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385 (به منظور بررسی روند و میزان معاملات مؤدی در سنوات گذشته)
– اوراق تشخیص و قطعی (در صورت صدور) مالیات عملکرد سال 1386
– اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 (به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)
– بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی (حسب مورد) در سالهای 86 و 87
– بازدید از محل (های) فعالیت و کسب مؤدی (به منظور بررسی موضوع فعالیت مؤدی)

شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد.
ضمناً در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مؤدیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مؤدی ضروری خواهد بود.

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مؤدیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمناً ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.

با تجدید احترام
نادر آریا

image_pdf

شماره:4799/260/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده