Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

باسلام
احتراماً، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مؤدیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:
ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های 3 , 2 , 1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند.
در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:

1_ در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مؤدیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفاً در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مؤدی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.

2_ ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مؤدی به شرح بند 1 فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مؤدی به شرح زیر اقدام نمایند:
– پروانه (های) کسب/فعالیت/بهره برداری
– روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)
– اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385 (به منظور بررسی روند و میزان معاملات مؤدی در سنوات گذشته)
– اوراق تشخیص و قطعی (در صورت صدور) مالیات عملکرد سال 1386
– اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 (به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)
– بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی (حسب مورد) در سالهای 86 و 87
– بازدید از محل (های) فعالیت و کسب مؤدی (به منظور بررسی موضوع فعالیت مؤدی)

شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد.
ضمناً در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مؤدیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مؤدی ضروری خواهد بود.

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مؤدیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمناً ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.

نادر آریا
معاون مالیات بر ارزش افزوده

فرم نمونه شماره (1)
برخورداری مؤدی از شرایط مرحله اول ثبت نام

شرکت/ سازمان/مؤسسه…

احتراماً، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
بر اساس گزارش شماره ……………. مورخ …………… اداره امور مالیاتی …………………………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/مؤسسه/………………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی………………………. به نشانی……………………………………………………….. حائز شرایط ثبت نام مرحله اول به عنوان:
¨ وارد کننده
¨ صادر کننده
¨ مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386
¨ مجموع فروش یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387
می باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانون ی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه،تسلیم اظهارنامه و … از تاریخ 1 / 7 / 87 اقدام نمایند.

مدیر کل/ معاون

فرم نمونه شماره (2)
برخورداری مؤدی از شرایط مرحله دوم ثبت نام

شرکت/ سازمان/مؤسسه…

احتراماً، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
بر اساس گزارش شماره ……………. مورخ …………… اداره امور مالیاتی …………………………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/مؤسسه/………………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی………………………. به نشانی………………………………………………………..حائز شرایط ثبت نام مرحله اول این نظام مالیاتی نبوده، لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان:
¨ دارندگان کارت بازرگانی
¨ کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر می شود.
¨ بهره برداری معادن
¨ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری و همچنین خدمات مالی
¨ حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی
¨ ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای
¨ ارائه خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
¨ صاحبان متلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
¨ بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
¨ نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی, اعم از داخلی و خارجی.
¨ مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی،دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.
¨ مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور
¨ مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی
به منظور آموزش و آمادگی جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا لازمست نسبت به ثبت نام و شرکت در کلاس های آموزشی، جهت اجرای قانون از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد اقدام نمائید. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/… در مرحله اول ثبت نام بدست آید حق و حقوق قانون ی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

مدیر کل/ معاون

فرم نمونه شماره (3)
عدم برخورداری مؤدی از شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام

شرکت/ سازمان/مؤسسه…

احتراماً، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
بر اساس گزارش شماره ……………. مورخ …………… اداره امور مالیاتی …………………………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی بعمل آمده آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/………………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی………………………. به نشانی………………………………………………………………….. حائز شرایط ثبت نامه مرحله اول و دوم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت در این مرحله ثبت نام بدست آید، حق و حقوق قانون ی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

مدیر کل/ معاون

فرم نمونه شماره (4)
عدم امکان پاسخگوئی به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک

شرکت/ سازمان/مؤسسه…

احتراماً، عطف به نامه شماره……………. مورخ…………….. در خصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند؛
بر اساس گزارش شماره ………………… مورخ …………… اداره امور مالیاتی ……………………… به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئی به درخواست آن شرکت / سازمان/ مؤسسه /……………………… با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی…………………… و شماره اقتصادی ………………. به نشانی………………………………………………………………………………. میسر نمی باشد.
لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت بدست آید حق و حقوق قانون ی دولت در این خصوص محفوظ و مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات و به استناد قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از طریق علی الرأس محاسبه و به حیطه وصول درخواهد آمد.

مدیر کل/ معاون

image_pdf

شماره:8470


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم