Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

« آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 8 / 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-

ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران.

ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 122 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2_ وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20 %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60 %) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر “پیوست تصویب نامه هیئت وزیران”است و بیست درصد (20 %) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود.

ماده 3_ توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 4_ وجوه قید شده در تبصره (1) ماده 38 و بند (الف) ماده 39در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده 37 ،تبصره (3) ماده 38 و تبصره (1) ماده 39 قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود و بر اساس مفاد این آیین نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد.

ماده 5_ عوارض موضوع بند (ب) ماده 39و بند (ج) ماده 46 قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده 37 و تبصره (1) ماده 39 قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می شود،توزیع می گردد.

تبصره: توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده 38  قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.

ماده 6_ هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده 37 و تبصره‌های 3 ماده 38 و تبصره (1) ماده 39 ممنوع می باشد.

ماده 7_ سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.

ماده 8_ وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید.

ماده 9_ وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

ماده 10_ چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود.

تبصره 1: نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیر بنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد 4 و 5 این آیین نامه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2: نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد.

تبصره 3: شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.

ماده 11_ وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:209330/ت42333هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین « آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده»