Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات

بخشنامه
تصویر موافقتنامه هیأت محترم وزیران به شماره 85318 / 39951 مورخ 29 / 5 / 87 مبنی بر:
((با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ده (10 %) درصد محاسبه ودریافت شود.))
جهت اجرا ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان مالیاتی کشور

شماره: 85318 / 39951
تاریخ: 29 / 05 / 1387
پیوست:

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی ودارایی
معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 20 / 5 / 1387 موافقت نمود:
با توجه به ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ومستثنا بودن اعضای هیأت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص آنان، مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیئت علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه و دریافت شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:57749


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه محاسبه مالیات حقوق اعضاء هیئت علمی وقضات