Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور


نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می‌دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می‌باشند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15، مال‌الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی‌گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی‌باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال‌الاجاره‌ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال‌الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال‌الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی‌باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می‌باشند.
image_pdf

شماره:63/93/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور