Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و همچنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:

به موجب حکم بند 12 مذکور،”به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارداز محل ردیف 19-520000 دراختیاروزارت مزبورقرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند”.
بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد.

در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست

image_pdf

شماره:86-94-200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران