Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر ( موضوع مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)


در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها ( شامل 21 ماده و 4 تبصره) به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (شامل 25 گروه و 13 صفحه) که به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 این سازمان در تاریخ 19/10/1395 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. شایان ذکر است مقررات و جداول مذکور، صرفاً در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آنها از ابتدای سال 1395 (01/01/1395) و به بعد شروع می گردد، جاری خواهد بود. بدیهی است نحوه محاسبه استهلاک دارایی های متعلق به اشخاص مذکور برای دوره مالی که سال مالی آن قبل از تاریخ مزبور شروع گردیده است، تابع مقررات مواد 149، 150 و 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 و بنا به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، مقررات و ضوابط اجرائی مربوط به هزینه‌ استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های تأسیس در 21 ماده و 4 تبصره (به شرح ذیل)، به انضمام جداول دارایی‌های استهلاک‌پذیر در قالب 25 گروه و 13 صفحه (به شرح پیوست این مجموعه) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.
ماده 1- تعاریف و مفاهیم:
الف- استهلاک: تخصیص نظام مند (سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.
ب- مبلغ استهلاک پذیر: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن.
ج- عمر مفید: مدت زمانی که پس از شروع بهره‌برداری دارایی، طبق جداول استهلاکات مبنای محاسبه استهلاک قرار می‌گیرد.
د- بهای تمام شده: مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یـا ارزش منصـفانه سـایر مابـه ازاء‌هایی کـه جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شده است و در صورت مصداق مبلغی که بر اساس الزامات خاص استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمین مالی، تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش ارزش ریال) به آن دارایی تخصیص می‌یابد.
هـ – ارزش منصفانه: مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده‌ای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
و- ارزش دفتری: بهای تمام شده دارایی پس از کسر استهلاک انباشته آن
ز- ارزش باقیمانده: مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می‌تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد (در محاسبه مبلغ استهلاک پذیر دارایی در اجرای این ضوابط، ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته می‌شود).
ح- هزینه تأسیس: منظور از هزینه‌های تأسیس مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت می‌باشد.
ط- دارایی ثابت مشهود: به دارایی اطلاق می‌شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
ی- دارایی نامشهود: یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی (دارایی نامشهود با عمر مفید نامحدود به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی‌باشد).
ک- تعمیر اساسی: مخارج تغییر دارایی ثابت که موجب بهبود وضعیت دارایی (اعم از افزایش عمر مفید، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش مخارج عملیاتی) در مقایسه با وضعیت قبل از انجام تعمیر گردد.
ل- تاریخ شروع بهره‌برداری: تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری یا بهره‌برداری عملی حسب مورد خواهد بود.
ماده 2- درمورد دارائیهایی که از طریق معاوضه تحصیل میشوند، ارزش منصفانه آن دارایی و یا دارائی‌های مشابه آن مأخذ محاسبه استهلاک می‌باشد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی تحصیل یا واگذار شده قابل اندازه‌گیری یا محاسبه نباشد ارزش دفتری دارایی واگذار شده با احتساب سرک دریافتی یا پرداختی مأخذ محاسبه استهلاک قرار می‌گیرد.
ماده 3- مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی، قابل استهلاک خواهد بود. مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی‌های ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام می‌شود، در سال انجام مخارج، قابل استهلاک است.
تبصره – در مورد صنایعی که به طور دوره‌ای انجام عملیات اورهال (بازرسی عمده) ضرورت دارد (اعم از اینکه عملیات اورهال طی عمر مفید یا پس از پایان عمر مفید دارایی صورت پذیرد)، چنانچه طول دوره تکرار اقدامات فوق بیش از یک سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت و طی دوره منتهی به اورهال بعدی مستهلک می‌گردد.
ماده 4- تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش ارزش ریال با رعایت استانداردهای حسابداری از دوره مالی شناسایی آن، مطابق ضوابط و جداول پیوست این مجموعه مستهلک می‌گردد.
ماده 5- چنانچه بهای تمام شده برخی از اجزای یک دارایی ثابت مشهود در مقایسه با کل بهای تمام شده آن دارایی، با اهمیت و عمرمفید آن متفاوت از دارایی مورد نظر بوده و بهای آن جزء حداقل 20 درصد بهای تمام شده دارایی باشد، جزء مذکور بر مبنای حداقل تا نصف عمر مفید و یا حداکثر تا دو برابر نرخ استهلاک دارایی مزبور قابل استهلاک خواهد بود. در این صورت بهای تمام شده دارایی و اجزای با اهمیت آن باید بصورت جداگانه ثبت گردد.
ماده 6- مبداء محاسبه استهلاک دارایی‌ها از ابتدای ماه بعد از بهره‌برداری می‌باشد.
تبصره- موسسات می‌توانند در موارد غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان 30 درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، 70% مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. حکم این تبصره در مورد ساختمانها و تأسیسات ساختمانی و دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی‌باشد.
ماده 7- هزینه‌های تأسیس، در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است.
ماده 8- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری (به استثناء هزینه‌هایی که طبق استاندارد‌های حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی‌های استهلاک پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه می‌باشد) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می‌گردد.
ماده 9- روش‌های خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روشهای پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک به شرح ذیل خواهند بود:
الف- روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک پذیر دارایی طی دوره عمرمفید تعیین شده در جدول استهلاکات به‌طور مساوی در هر سال مستهلک می‌گردد.
ب- روش مانده نزولی: دراین روش میزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می‌گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهلاک است.
ج- روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی نسبت به کل ظرفیت تولید دارایی محاسبه می‌شود.
ماده 10- درخصوص آن دسته از دارایی‌های استهلاک پذیر که مدت و یا نرخ استهلاک آنان نسبت به جدول استهلاکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:
در روش مستقیم:
مانده ارزش دفتری دارایی ظرف مدت باقیمانده عمر مفید (عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهای مدت مستهلک شده دارائی)، مستهلک خواهد شد و در صورتی که باقی مانده عمر مفید معادل یا کمتر از یکسال باشد، کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
در روش نزولی:
مانده مستهلک نشده دارایی، طبق نرخ جدید مندرج در جداول پیوست قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 11- درخصوص مواردی که روش استهلاک در جداول نسبت به جدول استهلاکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف: در موارد تغییر روش از نزولی به مستقیم، مانده مستهلک نشده طی مدت باقیمانده عمر مفید (عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهای مدت مستهلک شده دارائی)، مستهلک خواهد شد. چنانچه عمر مفید موضوع این جدول کمتر از مدت مستهلک شده دارائی باشد، مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
ب: در موارد تغییر روش از مستقیم به نزولی، مانده مستهلک نشده با نرخ جدید، مستهلک خواهد شد.
ماده 12- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.
ماده 13- دارایی‌هایی که به صورت دست دوم خریداری میشوند، مطابق عمرمفید و یا نرخهای مندرج در جدول استهلاکات، قابل استهلاک خواهند بود.
ماده 14- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است.
ماده 15- استهلاک اجاره سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر با رعایت استانداردهای حسابداری و مطابق ضوابط و جداول پیوست این مجموعه محاسبه می‌گردد.
ماده 16- در مورد قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T ( و بیع متقابل ( Buy Back) دارایی‌های استهلاک پذیر (که تحت عنوان هزینه‌های پروژه یا دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت می‌گردد)، به نسبت درآمد هرسال و یا به نسبت سنوات دوره بهره‌برداری، حسب مورد قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 17- مؤسسات تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر خود را که به منظور کاهش مصرف انرژی، تولید و یا استفاده از انرژی‌های نو (تجدیدپذیر)، رفع یا کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ارتقاء فناوری (تکنولوژی) خریداری می‌نمایند، با نصف مدت و یا دو برابر نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند، مشروط بر اینکه فهرست دارایی‌های مزبور و نحوه استهلاک آن و تأییدیه مراجع ذیربط در مورد مصادیق این ماده را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی خرید دارایی، به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع یا کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، با سازمان حفاظت محیط زیست و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذیربط صادر کننده پروانه بهره‌برداری خواهد بود.
ماده 18- دارایی‌هایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک می‌گردد، تا زمانیکه در مالکیت مؤسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن دارایی به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود.
ماده 19- موسسات مجاز می‌باشند که دارایی‌های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی‌های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.
تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.
ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطرنشان می‌سازد، مؤسسات می‌توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی‌های استهلاک‌پذیر، دارایی‌های تحصیل و خریداری شده قبل از سال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن پیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.
ماده 20- در مواردیکه مطابق جدول استهلاکات، نرخ و یا مدت خاصی برای برخی از داراییها پیش بینی نشده است و همچنین مواردیکه نیازمند اصلاح ضوابط، شرح دارائیهای استهلاک پذیر، مدت و یا نرخ استهلاک باشد، مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 21- ضوابط این مجموعه و جدول دارایی‌های استهلاک پذیر (پیوست) در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از تاریخ 01/01/1395 و بعد شروع می‌گردد، لازم الاجراء خواهد بود.
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
فهرست دارائی‌های استهلاک‌پذیر موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
گروه شرح دارایی‌های قابل استهلاک
دارایی های مشهود
1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات وابسته
2 صنایع نساجی، چرم، پوشاک و خدمات وابسته
3 صنایع سلولزی، کاغذی، چوبی و خدمات وابسته
4 صنایع لوازم خانگی و خدمات وابسته
5 ماشین‌های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته
6 صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته
7 ماشین‌آلات و تأسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته
8 ساختمان‌ها و راهها
9 صنایع برق و الکترونیک
10 صنایع مخابرات
11 صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب
12 صنایع فلزی، فولادسازی و ذوب فلزات
13 صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه
14 صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی
15 صنایع تولید ماشین‌آلات بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان
16 صنایع ماشین‌سازی
17 ماشین‌آلات بخش معدن
18 صنایع دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و پزشکی
19 صنایع شیمیایی
20 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
21 دارایی‌های صنایع آب، برق و اتمی
22 دارایی‌های زیستی مولد
23 صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی
24 صنایع متفرقه
دارایی های نامشهود
25 امتیازات و حقوق مالی

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

شرح دارایی‌های قابل استهلاک

 

روش استهلاک
مانده نزولی (نرخ) روش مستقیم (مدت/ سال)
دارایی‌های مشهود
گروه یک- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات وابسته
1- ماشین‌آلات صنایع تهیه وتولید انواع نان، خمیرمایه نان و صنایع تخمیر، آرد و بیکینگ پودر، ماکارونی و رشته، نشاسته وگلوکز، کیک، بیسکوئیت، کلوچه، تنقلات و اجناس خوراکی و مواد غذایی (آماده و غیرآماده)، شیرینی جات، شکلات، سوهان، حلوا، گز و پشمک، قطاب، باقلوا، صنایع تبدیلی (کمپوت، کنسرو، رب و سس، ترشی، شور، سرکه، مربا و…)، محصولات و فرآورده‌های لبنی، پروتئینی و گیاهی، انواع روغن نباتی و حیوانی، انواع بستنی و فرآورده‌های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی‌های گازدار و بدون گاز، آب معدنی، چای و قهوه، کاکائو، نسکافه، عرقیات و شیره‌های گیاهی، شیر خشک وغذای آماده کودک، خشکبار و میوه خشک، نمک، صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، تجهیزات وابسته و
نظایر آنها.
10
2- ماشین‌آلات تولید قند، شکر، تصفیه شکر، آپارات‌ها و مخازن شربت 10
3- سرد خانه، سالن‌های سرد کننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی 10
4- انواع سنگ آسیاب در سال اول استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.
گروه دو- صنایع نساجی، چرم، پوشاک و خدمات وابسته
ماشین‌آلات صنایع نساجی شامل ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و
چاپ و تکمیل، انواع نخ و طناب، الیاف، پارچه، البسه و پوشاک،
کیف و کفش، ساک و چمدان، کمربند، محصولات خانگی نساجی نظیر پتو، تشک، فرش، گلیم و موکت، سایه بان، چتر، خیمه،
چادر، پشه بند، کیسه خواب، صنایع چرم، یراق‌آلات و سایر
محصولات نساجی و چرمی طبیعی و مصنوعی و ماشین‌آلات بسته‌بندی مربوط
8
گروه سه- صنایع سلولزی، کاغذی، چوبی و خدمات وابسته
1- ماشین‌آلات صنایع تهیه و تولید انواع کاغذ، خمیر کاغذ، کارتن، مقوا، دستمال کاغذی، ظروف، جعبه، محصولات کاغذی تزئینی، بهداشتی و صنعتی و نظایر آنها 10
2- ماشین‌آلات صنایع تهیه و تولید انواع چوب، چوب بری، الوار، فیبر، نئوپان، تراورس، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا، مواد اولیه محصولات چوبی، کبریت‌سازی، سایر مصنوعات چوبی صنعتی، ساختمانی، خانگی، اداری، تزئینی و نظایر آنها 10
گروه چهار- صنایع لوازم خانگی و خدمات وابسته
1- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع لوازم خانگی و لوازم و تجهیزات آشپزخانه، آبسردکن، یخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظایر آنها 10
2- انواع لوازم خانگی و لوازم و تجهیزات آشپزخانه و صنایع وابسته، آبسردکن، یخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظایر آنها 6
گروه پنج- ماشین‌های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته
1- ماشین‌های پلی کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، زیراکس، صندوق مکانیزه فروش، دستگاههای خودپرداز (ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پین پد (Pin pad)، وب کیوسک (Web Kiosk)، کنترل امضاء، ماژول و روتر، اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار، سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی و سایر ماشین‌های اداری و تجهیزات وابسته 5
2- انواع نرم افزار، سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات سخت‌افزاری وابسته 3
3- انواع ماشین‌های چاپ، مرکب‌سازی، برش، حروف‌سازی، کلیشه و گراور و تجهیزات وابسته 15
4- حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده به حساب هزینه منظور می‌شود.
گروه شش- صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته
1- ماشین‌آلات صنایع تهیه و تولید انواع شیشه، آینه، کریستال، چینی و مصنوعات آنها اعم ازصنعتی، ساختمانی، بهداشتی، طبی، تزئینی، پشم شیشه و نظایر آنها 8
2- کوره ذوب مواد و بوته 8
3- قالبها و ظروف و غلطک‌های مربوط به این صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزینه منظور می‌گردد.
گروه هفت- ماشین‌آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته
الف: – ماشین‌آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری و خدمات وابسته
1- انواع ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمان‌سازی، راهسازی، راهداری، شهرسازی و ابنیه‌سازی، حفاری، تولید آسفالت، جوشکاری و جوش زنی، جرثقیل، فرودگاهی، خشک کن، بندری، اسکله‌سازی، سد‌سازی، لوله گذاری، پله‌های متحرک و سایر ماشین‌آلات مشابه 6
2- ماشین‌آلات تولید انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها

انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها

10
3- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید انواع کاشی، سرامیک، موزاییک، آجر، سفال بوته و پوکه، شن و ماسه، بتون،، بلوک و جدول، گچ و آهک، سیمان، گچ‌های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، ایزوگام، خانه‌های پیش ساخته، سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و سایر مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط ماشین‌آلات سنگبری، سنگ کوبی، صیقل زنی، سنگ شکن و آسیاب‌ها 10
4- کلیه قالب‌های مربوط به صنایع ساختمانی وسیمان در سال استفاده در حساب هزینه منظور می‌گردد.
ب: تأسیسات فرودگاهی
1- ساختمان‌ها و تأسیسات فنی عملیاتی و پشتیبانی:
1-1- برج مراقبت پرواز، اپروچ و الکترونیک، مرکز کنترل فضای کشور، پایانه بار هوشمند و ایمنی زمینی 15
2-1- ترمینال‌ها و آشیانه 12
2- سایت‌های هوانوردی 18
3- عوامل میدان پروازی شامل باندهای پروازی، تاکسیوی و پارکینگ هواپیما:
1-3- عوامل میدان پروازی فرودگاههای دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپیماهای بازرگانی، تجاری و نظامی) 20
2-3- عوامل میدان پروازی فرودگاههای تک منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپیماهای بازرگانی و تجاری) 15
4- محاوط خاص و عمومی فرودگاهی 10
5- سیستم روشنایی باند 20
6- بیکن گردان 15
گروه هشت- ساختمان‌ها وراهها
1- انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، خدماتی، ورزشی و…، سالن‌ها، کارگاه‌ها، انبارها، اسکله‌ها و….
     الف) ساختمانهای بتنی و اسکلت فلزی 25
     ب) ساختمانهای آجری و غیره 15
2- زیرسازی و روسازی انواع خطوط ریلی و جاده‌ای:

الف- زیر‌سازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالریها، آبروها، پلهای بتونی، طاق سنگی، فلزی و تونلها

18
ب- روسازی خطوط راه آهن شامل انواع ریلها، تراورس چوبی، بتونی وفلزی، بالاست، سوزنهای برقی ودستی، ادوات واتصالات ریل 15
ج- زیر‌سازی و روسازی انواع جاده‌ها، خیابانها و پیاده روهای اختصاصی، پلهای بتونی، طاق سنگی، فلزی و تونلها و کلیه تجهیزات، ادوات و تأسیسات وابسته و تکمیلی 10
3- دریاچه مصنوعی 25
4- انواع استخر 15
گروه نه- صنایع برق والکترونیک
1- ماشین‌آلات تهیه و تولید کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و. . .) و کلیه ماشینهای محاسباتی الکترونیکی و دستگاه‌های مونتاژ و سایر مواردمشابه 10
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید انواع لامپ، چراغ، نورافکن، چراغهای راهنمایی، سایر تجهیزات روشنایی برقی، انواع سیم و کابل، کلید و پریز، علایم خبری، انواع لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی ساختمانی و صنعتی، لوازم اندازه گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس‌ها، سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغال‌های صنعتی و سایر موارد مشابه 8
3- ترانسفورماتور، تابلوهای برق و ملحقات آن 10
گروه ده- صنایع مخابرات
1- ماشین‌آلات صنایع تولید تجهیزات و وسایل مخابراتی نظیر تلفن، دکل‌های مخابراتی، رله‌ها، بردها، پست‌ها، بی سیم و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات 10
2- مراکز مخابراتی و تجهیزات و وسایل مخابراتی 10
گروه یازده- صنایع آبرسانی وتصفیه آب وفاضلاب
1- ماشین‌آلات تهیه و تولید پمپ‌ها و توربین‌های آبی و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه 10
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه‌ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15
3- ماشین‌آلات و تجهیزات تصفیه فاضلاب‌ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی 10
4- سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات مربوط، تلمبه خانه‌های چاههای عمیق و نیمه عمیق با وسائل ومخازن مربوطه و چاه‌ها 12
گروه دوازده- صنایع فلزی، فولاد‌سازی و ذوب فلزات
1- انواع ماشین‌های پرس، پرس بریک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری‌سازی و امثالهم، انواع ماشین‌های برش و قیچی(مکانیکی، هیدرولیکی و برقی) و سری‌سازی ویژه تولید انبوه وسری، انواع ماشین‌های ساخت ابزار و سری‌سازی ویژه تولید انبوه وسری 8
2- انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک nc و cnc و فرز اتوماتیک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری به اضافه سایرماشین‌های nc براده‌برداری، انواع ماشین‌های تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل‌های معمولی و کل ماشین‌های براده‌برداری برای کارهای سری، انواع ماشین‌های فلزکاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه‌سازی و قالب‌سازی، ماشین‌های چاقوسازی، تیغه‌سازی، تیغه تیزکنی، تیغ‌سازی، مته‌سازی، سوهان‌سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی(تولیدانبوه) 10
3- وسایل وتجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون وغیره) و لحیم کاری 4
4- کوره‌های دستی غیر اتوماتیک ثابت ودوار نفتی وبرقی و زغالی برای مصارف محدودو گازی 5
5- ماشین‌آلات قوطی‌سازی، بشکه‌سازی، چاپ فلزات ودربطری‌سازی، ماشین آلا ت لوله‌سازی، پروفیل‌سازی، سیم وتور سیمی وسایر مصنوعات فلزی(تولیدانبوه)، ماشین‌آلات جیک وفیکسچروقیدوبست واز این قبیل 12
6- ماشین‌های تولیدوتهیه یراق‌آلات، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و ازاین قبیل(تولیدانبوه)، ماشین‌های ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سری‌سازی، ماشین‌آلات ویژه آبکاری وگالوانیزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نیکل ولعاب وغیره ماشین‌آلات تهیه و تولید پودرو الکتروجوش (تولیدانبوه)، ماشین‌آلات ساخت و تولید میز وصندلی فلزی و درب و پنجره (سری‌سازی)، ماشین‌آلات تولید صندوق نسوز، سایرماشین‌آلات وتجهیزات گروه صنایع فلزی ازقبیل پایه‌های فلزی انتقال نیرو، سقف‌های سوله، اسکلت فلزی و سایر موارد مشابه 10
7- ماشین‌آلات تولید میخ وپرچ و مهره اتوماتیک و معمولی برای تولید انبوه، ماشین‌آلات نوردکاری و ساخت ورق‌های فلزی و غلطک‌ها برای تولیدانبوه 12
8- ماشین‌آلات و تجهیزات ریخته گری و قالب گیری (سری‌سازی) 8
9- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری چدن و صنایع جنبی و کوره‌های بلند، فولاد ریزی مداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیرآهن، تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصولات نورد و فولادهای ساختمانی، ورق آهن و فولاد و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه 8
10- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین و نورد و تهیه محصولات 15
11- ماشین‌آلات و تجهیزات نورد آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها 10
12- ماشین‌آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک‌سازی 10
13-کلیه قالب‌های ریخته گری و فلزکاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.
14- انواع ابزار و لوازم کار در سال مورد استفاده به حساب هزینه منظور می‌شود.
15- کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های فلز کاری، تراشکاری و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی وپشتیبانی، کلیه تجهیزات کارگاههای کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی 10
16- کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های ریخته گری و پرداخت و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی 12
گروه سیزده- صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه
1- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع خودرو سبک و سنگین، انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه، تجهیزات جانبی متعلقه و سایر موارد مشابه آنها 10
2- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع کشتی، انواع هواپیما و هلی کوپتر، انواع قطار زمینی و زیرزمینی و هوایی (شامل لوکوموتیو و واگن) و تجهیزات جانبی وابسته 15
3- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع قایق و کرجی، گلایدر، کایت و بالون و تجهیزات جانبی وابسته و سایر موارد مشابه آنها 10
4- انواع خودرو اعم از سبک، سنگین و نیمه سنگین، انواع موتورسیکلت و تجهیزات جانبی وابسته

تذکر: انواع تاکسی، تاکسی بار و وانت بار4 سال

6
5- انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافری، باری، سم پاشی، نقشه‌برداری، آموزشی و… و تجهیزات جانبی وابسته 10
6- واگن، لوکوموتیو و ماشین‌آلات ریلی 20
7- انواع کشتی مسافری، باری، نفتکش، سردخانه دار و تجهیزات جانبی وابسته 12
8- انواع قایق و کرجی دیزلی و موتوری بنزینی، شناورها و تجهیزات جانبی وابسته 6
9- تجهیزات سرویس، نگهداری، تعمیر،رنگ کاری و… مرتبط با انواع خودرو، کشتی، هواپیما، قطار و… 8
گروه چهارده- صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی
1- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع محصولات و مصنوعات لاستیکی، پلاستیکی، فایبر گلاس، فوم، کائوچو و تجهیزات و قطعات مربوطه 10
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید انواع ریخته گری‌های لاستیک برای مصارف صنعتی و قالب‌های آن 6
3- انواع غلطک برای ساخت پلاستیک 5
4- هزینه قالب‌ها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.
گروه پانزده- صنایع تولید ماشین‌آلات بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان
1- صنایع تولید انواع ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان و سایر تجهیزات مربوط 10
2- انواع ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان و سایر تجهیزات مربوط

تذکر: انواع تراکتور مورد استفاده در سایر بخشها نیز مشمول این ردیف می‌باشد.

6
3- ماشین‌آلات صنایع دخانیات و عمل آوری توتون وتنباکو و سایر موارد مشابه 8
4- ماشین‌آلات تهیه و تولید خوراک دام و طیور و سیلوکردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهی و موارد مشابه 8
گروه شانزده- صنایع ماشین‌سازی
ماشین‌آلات و کارخانجات تولید کمپرسور هوای فشرده، الکتروموتورو الکترو پمپ، موتورهای بنزینی و دیزلی، پمپ‌های سانتریفیوژ و غیره، توربین‌های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول بیرینگ، انواع پمپ‌های هیدرولیک، تجهیزات ریخته گری و قالب گیری، ماشین‌آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه 10
گروه هفده- ماشین‌آلات بخش معدن
1- ماشین‌آلات معدن از قبیل دستگاه‌های شستشو و پرعیارسازی سنگ معدن، ریل، واگن، لوکوموتیو و لوله‌های آهن، ماشین‌آلات حفاری و استخراج معدن مانند دراگلین، سونداژ، بیلهای مکانیکی، بارگن، انواع دریلها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، چکش معدن، آسیاب، مخازن و تجهیزات مربوطه و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده دراکتشاف معدن.

تذکر: استهلاک کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً در جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، مشمول مقررات این بند هستند.

5
2- وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک‌های هیدرولیکی که در معادن به کار می‌رود. 2
3- ماشین‌آلات و تجهیزات تغلیظ و ذوب وتصفیه مواد معدنی 8
تبصره یک- کلیه هزینه‌های اکتشاف، امتیاز بهره‌برداری و سایر مخارج سرمایه‌ای مربوط به قبل و حین بهره‌برداری و استخراج از معدن، به شرح زیر قابل استهلاک می‌باشد:

الف- هزینه‌های اکتشاف، تدارکات مقدماتی، تجهیز و آماده‌سازی و سایر مخارج مربوط که برای رساندن معدن به مرحله بهره‌برداری انجام می‌شود، برای هرسال از تاریخ شروع بهره‌برداری به نسبت مقدار استخراج واقعی هرسال به مقدار ذخیره قطعی قابل برداشت طبق مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاک پذیر می‌باشد.

ب- هزینه‌های مربوط به راه‌سازی وایجاد تونل‌ها و چاه‌های اصلی و سایر مخارج سرمایه‌ای که در حین استخراج انجام می‌شود، از سال بعد از ایجاد و اتمام عملیات آنها، به نسبت میزان استخراج واقعی هر سال به باقیمانده ذخیره قابل برداشت، مستهلک می‌گردد.

ج- در صورت هرگونه افزایش یا کاهش در مقدار ذخیره قابل برداشت معدن (با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط)، میزان استهلاک به نسبت مقدار استخراج واقعی هر سال به مقدار ذخیره قابل برداشت معدن (با احتساب افزایش یا کاهش مذکور) و به مأخذ مانده ارزش دفتری در تاریخ درج تغییرات ذخیره مذکور در پروانه، محاسبه خواهد شد.

د- چنانچه امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری معدن منتقل شود ویا از طرف صاحب امتیاز با شخص دیگری به شراکت گذارده شود و یا صاحب امتیاز آن را به عنوان سهم الشرکه خود به شرکت انتقال دهد، مبلغ پرداختی جهت تحصیل حق الامتیاز ویا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده، متناسب با مقدار استخراج واقعی هر سال نسبت به مقدار ذخیره قابل برداشت معدن، مستهلک می‌گردد. معادنی که در حال بهره‌برداری واگذار شود انتقال گیرنده پروانه مکلف است گواهی مقدار ذخیره قابل برداشت معدن را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط دریافت و مأخذ محاسبه استهلاک قرار دهد.

هـ- در اجرای مقررات تبصره یک و بندهای آن حداکثر میزان هزینه استهلاک تا سقف بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره 2- وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.

گروه هیجده- صنایع دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و پزشکی
1- ماشین‌آلات تولید و بسته‌بندی انواع داروها و فرآورده‌های دارویی (اعم از انسان ودام)، انواع مواد و لوازم آرایشی و بهداشتی 10
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید تجهیزات بیمارستانی، وسایل اتاق عمل و سایر وسایل پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی 10
3- انواع وسایل و تجهیزات بیمارستانی، وسایل اتاق عمل و سایر وسایل پزشکی و پاراکلینیکی (آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، طب هسته‌ای، رادیوتراپی و…) و دندانپزشکی و دامپزشکی

تذکر: تیوب سی تی اسکن 3 سال

8
گروه نوزده- صنایع شیمیایی
1- ماشین‌آلات صنایع تولید مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین‌ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات ازت، سوپر فسفات، پتاس و… و سایر موارد مشابه 6
2- ماشین‌آلات صنایع تولیدگازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمل ونقل و تخلیه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها،واکس، ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک،کاربید، گوگرد، مواد شیمیایی از مواد آلی و سایر موارد مشابه 8
3- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع رنگ و تینر، لاک الکل، چسب، صمغ، انواع روغن صنعتی، معدنی و روغن جلا و تصفیه خانه‌های مربوطه، گریس، مواد شیمیایی از منابع معدنی وسایر موارد مشابه 12
4- ماشین‌آلات صنایع تولید و بسته‌بندی شوینده‌ها، پاک کننده‌ها و سموم دفع آفات نباتی و سایر انواع سموم 8
گروه بیست- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
1- زمـینهای چاههای هیدروکربوری وکلیه ماشـین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات اکتشافی،توسعه‌ای، تولید و بهره‌برداری مخازن هیدروکربنی و هیدروکربوری زمینی و دریایی، فلات قاره، مخازن و پایانه‌های صادراتی هیدروکربنی و هیدروکربوری و موارد مشابه مرتبط با آن 12
2- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید، بهره‌برداری و توزیع گاز در کشور و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن. 12
3- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات آب و برق و بخار مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. 12
4- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید مواد پتروشیمی. 15
5- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاهها و توزیع فرآورده‌های نفتی 15
6- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه‌های تقویت فشار 12
7- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات حفاری 6
گروه بیست و یک- دارائیهای صنایع آب، برق و اتمی
الف:صنعت آب:
1- ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب 30
2- ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب 20
3- ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و
نیروگاه آب
10
4- مخازن بتنی،ذخیره آب،لوله‌ها و کانال‌های آبرسانی بتنی 30
5- مخازن هوایی(فلزی) ذخیره آب، لوله‌های آبرسانی چدنی،تجهیزات تصفیه خانه‌ها و لوازم انبارها 15
6- سدها:رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سطح و میزان رسوبات آن توسط مقاطع کار مهندس مشاور،کارشناس وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب تعیین خواهد شد. 100-35
7- تأسیسات سدها،تجهیزات مکانیکی و برق سدها 35
8- مخازن سدها و راههای آبی 75
9- تونلها 50
10- قنوات،تجهیزات دستگاه دیگ بخار،لوله‌های آبرسانی فولادی و دوکتیل،لوله‌ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی 25
11- چاههای تأمین آب،تأسیسات مربوطه 8
12- ساختمان تأسیسات نیروگاه،سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه به شبکه‌های انشعاب آب 20
13- تجهیزات پمپاژ برقی،دیزلی،آبی،بخاری،دستگاه‌های تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ، لوازم و وسایل آزمایشگاه و سایر تجهیزات و اموال عمومی 10
14- کنتورهای آب 5
15- مطالعات اولیه(از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه):
بیشتر از یک میلیارد ریال 6
کمتر از یک میلیارد ریال 3
ب: صنعت برق:
1- وسایل و تجهیزات تولید( نیرو گاههای بخاری و دیزلی):
1-1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 20
2-1- توربوژنراتور و تجهیزات مربوطه 20
3-1- مولد‌های دیزلی و تجهیزات مربوطه 20
2- وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای گازی):
– توربو ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه 15
3- وسایل و تجهیزات و تولید ( نیروگاههای چرخه ترکیبی):
1-3- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 20
2-3- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه 20
3-3- توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهیزات مربوطه 15
4- مخازن سوخت و تجهیزات:
– مخازن سوخت و تجهیزات تولید (اعم از گازی،بخاری و دیزلی) 20
5- وسایل و تجهیزات تولید(برق آبی):
1-5- مخازن، سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولید 50
2-5- توربین‌ها، ژنراتورها و چرخهای آبی 30
6- پره انواع توربین نیروگاههای ترکیبی، آبی، گازی و… 5
7- وسایل و تجهیزات انتقال:
1-7- وسایل و تجهیزات پستها 20
2-7- خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه (تیرها، برجها، سیم، کابل، مقره و….) 25
8- وسایل و تجهیزات توزیع:
1-8- پست‌ها و تجهیزات مربوطه             25
2-8- تیرها، برجها، سیمهای هوایی و کابلهای زمینی 20
3-8- کنتورها و کابل سرویس مشترکین 20
4-8- تاسیسات روشنایی معابر 15
9- تاسیسات دیسپاچینگ:
1-9- تجهیزات کامپیوتر و مراکز کنترل 10
2-9- تجهیزات مخابراتی مراکز 10
3-9- سایر تجهیزات 10
10- ساختمانهای محل نصب تاسیسات دیسپاچینگ و پستها و تجهیزات تولید، توزیع و انتقال برق 35
11- سایر تجهیزات تولید برق 15
ج: اتمی:
1- ماشین‌آلات تولید تجهیزات اتمی 5
2- ماشین‌آلات تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای 5
3- تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات (پسماند) هسته‌ای 10
گروه بیست و دو- دارائیهای زیستی مولد
1- حیوانات زنده که به قصد تولیدمثل، اصلاح نژاد و یا استفاده از محصولات و خدمات باحفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری می‌شود و قابلیت استفاده در بیش از یکسال را دارند :
1-1- انواع دامهای شیری، حیوانات باغ وحش و اسب 6
2-1- شتر مرغ و مرغ‌های تخمگذار 3
3-1- سایر موارد 5
2- گیاهان که به قصد تولیدکشاورزی ویا استفاده از محصولات و خدمات با حفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یکسال را دارند :
1-2- تاکستانها و درختان میوه 10
2-2- چمن طبیعی 6
گروه بیست و سه- صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی
1- کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزا و تجهیزات مربوطه، برج‌های خنک کننده و تصفیه آب و پمپ و مخازن سوخت وغیره 15
2- موتورهای مولد و ژنراتورها:
الف- موتورهای مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقیقه 12
ب- موتورهای مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقیقه به بالا 20
3- آسانسورها و پله‌های برقی، انواع نوارنقاله و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین‌ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کارمی کنند و ماشین‌های مولد هوا 15
4- ماشین‌های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر 4
5- تجهیزات وسایل آزمایش و کنترل کمی و کیفی 15
6- تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق 5
گروه بیست و چهار- صنایع متفرقه
1- تجهیزات اختصاصی بانک مرکزی همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و … 8
2- ماشین‌آلات تولید‌آلات موسیقی، کالاهای ورزشی، اسباب بازی و وسایل پارک‌های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره، تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه 10
3- تجهیزات و وسایل ورزشی، پارک‌های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه 10
4- چمن مصنوعی 8
5- ماشین‌آلات تولید زیپ، دکمه و وسایل خرازی 10
6- ماشین‌آلات قالیشویی، خشکشویی،اتوکشی، لباسشویی صنعتی و تجهیزات و لوازم جانبی متعلقه آنها 8
7- انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر مین یاب، عمق یاب، بمب یاب، جی پی اس(GPS) و اس جی پی اس(SGPS) و نظایر آنها 2
8- ماشین‌آلات تولید اسلحه، مهمات و ادوات جنگی 6
9- اموال و اثاثیه هتل‌ها و متل‌ها و مسافرخانه‌ها و رستوران‌ها و سینما و تئاتر و مؤسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه 5
10- ماشین‌آلات و تجهیزات سینمایی، فیلم‌برداری، عکاسی، صداگذاری، نورپردازی، حرکتی، مونتاژ، چاپ وظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات‌ها، سیستم صدا و نمایش دیجیتال و موارد مشابه 6
11- دوربین‌های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی ونجوم و غیره 15
12- ماشین‌آلات تهیه و تولید مداد، خودکار، قلم وخودنویس و فندک و موارد مشابه 10
13- سایر ماشین‌آلات، تجهیزات و ادوات مختلف که در این جدول پیش بینی نشده است 6
دارایی‌های نامشهود
گروه بیست و پنج- امتیازات و حقوق مالی
1- امتیازات وبهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی وغیره:

1-1- برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هرسال به کل تولید معین شده

2-1- قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

3-1- مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

4-1- در سایر شرایط 2
2- حق التألیف، حق التصنیف، سایر حقوق خریداری انحصاری 4
3- بهای تمام شده و حق الامتیاز انواع فیلم‌های ایرانی و خارجی در سال اول نمایش به حساب هزینه منظور می‌شود.
4- مخارج ایجاد و یا توسعه دارایی‌های نامشهود با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به عنوان دارایی‌های نامشهود شناسایی و از زمان شروع به بهره‌برداری از دارایی، حداکثر تا پنج سال مستهلک می‌گردد. در مواردیکه مخارج مذکور به ایجاد دارایی نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز این موضوع به حساب هزینه منظور می‌شود.  
image_pdf

شماره:200/95/78


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر ( موضوع مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)