Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغلبه منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده‌های صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی‌های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود:

1. ماموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارش رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می‌باشد استفاده نمایند . عدم استفاده از فرمهای یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد .

2. پرونده‌های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده‌های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه‌های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها به صورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد .

3. ماموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل ، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم ، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می‌باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد .

4. ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه‌های رایانه‌ای و غیر رایانه‌‎ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند .

5. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد ماموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان ، از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز به عمل آورده و براساس آن گزارش رسیدگی تنظیم نمایند .

6. ماموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از صاحبان مشاغل برای ارایه اسناد و مدارک فعالیت آنها ، دعوت به عمل آورد و مدارک ارایه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند به نحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی تکمیل گردد .

7. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هرکدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود .

8. ماموران مالیاتی در صورتی که هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه‌ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید به عمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته‌ای در زمینه حجم فعالیت آنها به دست نیاورده باشند ، از قر این مالیاتی موضوع ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه «ارزش حق واگذاری محل کسب» برای تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده نمایند . چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد .

9. ادارات کل امور مالیاتی به منظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (به ویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند .

10. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیات خاصی که برای این منظور در نظر گرفته‌اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان ، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورند .

11. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی‌های ادواری خود گزارش خواهد نمود .

محمد علی بیگ‌پور
image_pdf

شماره:457/373/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مشاغل