Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه ۸۳ مشاغل طرح خوداظهاری

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانون ی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند:

الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل:

ردیف
                                            شرح
 مورد پذیرش
   (درصد)
 نمونه انتخابی
    (درصد)
 1
 2
– ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م
– سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب)
و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل:
  • در مورد مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود.
  • چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود.
      _
   95
   95
         100
          5
         5

توجه:

1_ ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384 رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند.

2_ آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383 بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلاًمورد رسیدگی قرار گیرند.

3_ اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد.

4_ اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

5_ آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381 و 1382 آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد.

6_ به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30 درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط) مالیات متعلق به شرح فوق می باشند.
ضمناً وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد.
تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد.

7_ حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانون ی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که:

1_ 7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نمایند.

2_ 7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند.

3_ 7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد.
جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم کلاًبخشوده شود.

ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل

1_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،رؤسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان) ،رؤسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند.

2_ مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384 پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند.

3_ کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند:
– نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود.
– نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد.
– نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود.
– نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد.
– نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود.
ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود.

4_آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381 و 1382 آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383 نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد.

پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل

1_ در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384 برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مؤدیان مربوط ابلاغ نمایند.

2_ در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384 قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید.

3_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2) فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

4_ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384 ،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآید.

5_ گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158 ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد.

6_کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف) این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد.

7_ هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مؤدی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

8_ به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت.

9_ هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف) این بخشنامه اعمال گردد.

10_ ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 مصروف نمایند تا مؤدیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84 ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید.
ضمناً قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود.
مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

image_pdf

شماره:1933


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه ۸۳ مشاغل طرح خوداظهاری