Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

دستور العمل


بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین،و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

الف) شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات

1_ میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی،نوع فعالیت،اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1389 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از پانزده درصد (15 %) کمتر نباشد.

2_ مبنای انجام توافق،میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1388 در نظر گرفته شود.

3_ برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد . (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

4_ مودیانیکه در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند،در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را با افزایش میزان 15 % (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 ابراز نمایند،مشمول توافق خواهند بود.

5_ هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد،می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.

6_ چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1389 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.

7_ پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

8_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 88 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1388 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1388 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1389 اعمال گردد.

9_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1388 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.

10_ در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

11_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.

ب) سایر موارد:

1_ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی از سوی اعضای اتحادیه ها برای توافق ضروری است.

2_ توافق با اتحادیه حداکثر تا تاریخ 31 / 3 / 1390 انجام پذیرد.

3_ درج کد پستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی می باشد.

4_ چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1388 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد،ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15 / 4 / 1390 به مرحله قطعیت برسد .

5_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد.برای سایر مودیان حداقل 40 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط گردد

6_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق،از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود

7_ به تناسب نوع فعالیت اعضای اتحادیه ها و شرایط منطقه ،پنج درصد (5 %) از اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد.مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

8_ مودیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1388 خود حداکثر تا تاریخ (15 / 6 / 1390) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000 / 000 / 2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.

9_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000 / 000 / 1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

10_ تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات موضوع این تفویض اختیار صرفا در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و قابل تسری به سایر اشخاص از جمله مشمولین بندهای 2 ماده 95 ق.م.م نمی باشد . لذا ادارات کل امور مالیاتی با توجه به سابقه پرونده و نوع فعالیت مودی دقت لازم بعمل آورند تا صرفا برای مشمولین بند ج ماده 95 ق.م.م در اجرای تبصره 5 ماده 100 اقدام شود در غیر اینصورت مسئولیت امر بعهده روسای ادارات امور مالیاتی و مدیران کل ذیربط می باشد.

11_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.

12_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1390 صادر و ابلاغ گردد .

13_ مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1390 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

14_ این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:5116/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط