Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد ۷۲ موجب رد دفاتر نمیشود

ضمن یادآوری اینکه رد دفاتر وسپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق علی الراس بعلت عدم رعایت موازین قانون ی وعدم رعایت آییننامه مربوط به تحریر دفاتر قانون ی درهرحال مستلزم تائید هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن میباشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169 قانون مذکور بلحاظ شرایط خاص اجرائی مربوط ،به تنهائی موجب رد دفاتر قانون ی نبوده و چنانچه درمواردی تنها بدلیل یاد شده دفاتر مودی مردود اعلام وبه همین علت اقدام به تشخیص علی الراس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یاهیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بموضوع رسیدگی وبارعایت مقررات قانون ی مربوط ومفاداین بخشنامه نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات مودی اقدام نمایند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:25064/4583/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد ۷۲ موجب رد دفاتر نمیشود