Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده ۹۵ و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۷۹و۸۰

نظر به اینکه بموجب بند 15 ذیل ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صاحبان دفاتر اسناد رسمی از جمله مودیان موضوع بند ب ذیل ماده 95 قانون مذکور معرفی و مکلف اند از سال 1381 فعالیت شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت نمایند که عنقریب دستورالعمل طرز نگهداری دفاتر مذکور ابلاغ خواهد شد علیهذا با التفات به مراتب واینکه از مفاد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می‌شود ماموران مالیاتی می توانند ترازنامه و حساب سود و زیان مودی را قبول نمایند و درمواردیکه مودی درآمد مشمول مالیات خود را با اعمال ضریب مالیاتی بماخذ درآمدهای مستند مندرج در دفاتر قابل استناد محاسبه و طی اظهارنامه مالیاتی ابراز دارد نیز منعی ندارد ماموران مالیاتی با رعایت مفاد ماده 156 قانون ماراء الذکر درآمد مشمول مالیات ابرازی بشرح فوق را قبول نمایند، صورتجلسه توافق مورخ 17 / 2 / 1381 را که درارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سنوات 79 و 80 سردفتران و دفتر یاران تنظیم گردیده است جهت اجراء بپیوست ابلاغ می نماید شایسته است مدیران کل محترم مالیاتی درتهران و استانها تا روز بیستم آبان سال جاری فهرست مودیان ذیربط را که براساس توافق مزبور مالیات متعلق را پرداخت نموده اند مطابق جدول ذیل به دفتر اینجانب ارسال دارند.

عیسی شهسوارخجسته

نام اداره کل
شهر محل فعالیت
نام سر دفتر
درآمد مشمول مالیات ابرازی
مالیات متعلق
نام دفتر یار
درآمد مشمول مالیات ابرازی
مالیات متعلق
                                                                 جمع

بسمه تعالی

صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی ودارائی باکانون سردفتران و دفتر یاران درارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سنوات 1379 و 1380 سردفتران و دفتریاران با استعانت از ایزد یکتا واتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی (قبل از 27 / 11 / 1380) جلسه ای درتاریخ 17 / 2 / 1381 درمحل ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارائی با حضور نمایندگان وزارت و کانون مذکور تشکیل و پس از بحث وتبادل نظر موارد آتی مورد توافق واقع گردید.

1_ سردفترانیکه تا پایان تیرماه 1381 اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1380 خود را با ابراز وجوه دریافتی بابت حق التحریر اسناد و گواهی امضاء طبق مندرجات دفاتر تمبر واعلام اولین و آخرین شماره اسناد تنظیمی مربوط به عملکرد سال 1380،به همراه قبض پرداخت مالیات،حداقل معادل 50 % مالیات درآمد مشمول مالیات که بشرح بند 2 محاسبه خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و بقیه بدهی را نیز لغایت مهر 1381 پرداخت نمایند ازتسهیلات توافق حاضربهره‌مند خواهند شد.

2_ مالیات عملکرد سال 1380 با اعمال ضریب به ماخذ دریافتی بابت حق التحریر اسناد وگواهی امضاء مندرج در دفاتر تمبر، محاسبه خواهد شد.

3_ یکی از شرایط بهره مندی از این توافق ترتیب پرداخت کلیه بدهیهای مالیاتی قطعی شده سنوات لغایت 1379 تا تاریخ 15 / 5 / 1381 و بدهیهای قطعی نشده سنوات مذکور که لغایت بهمن 1381 به مرحله قطعیت می رسد حداکثر یکماه پس از ابلاغ می باشد. دراجرای این بند کانون سردفتران تقبل می نماید سردفتران دارای بدهی معوقه را ترغیب نماید نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی خود لغایت مهلت های مقرر بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است حوزه های مالیاتی (اداره امورمالیاتی) نیز مکلف خواهند بود پرونده های قابل ارجاع به ممیز کل مالیاتی (اداره امورمالیاتی) یا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را ظرف مهلت های مقرر مذکور حسب مورد به مراجع مزبور ارجاع نمایند.

4_کلیه جرائم مالیاتی عملکردسال 1380 سردفترانیکه تکالیف مقرر دراین توافقنامه را رعایت نمایند بخشوده خواهد شد.

5_ هرگاه ظرف مهلت مقرر قانون ی مستنداً اثبات شود وجوه دریافتی مودی بابت حق التحریر و حق التصدیق گواهی امضاء بیش ازمبلغ ابرازی بوده است، مالیات متعلق به درآمد کتمان شده با رعایت مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد.

6_ سردفترانیکه مطابق دستورالعمل شماره 23650 مورخ 24 / 4 / 1380 با تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379،50 % مالیات متعلق را تا 31 / 4 / 1380 و بقیه را لغایت مهرماه همان سال به حساب درآمدهای مالیاتی واریز لیکن تا واصل شدن این توافقنامه به اداره امور مالیاتی برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشد مالیات اینگونه مودیان که به ترتیب فوق پرداخت گردیده با رعایت مفاد بند 5 مذکور قطعی است و حوزه مالیاتی (اداره امورمالیاتی) نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام خواهد نمود.

7_ سردفترانیکه براساس دستورالعمل شماره 23650 مورخ 24 / 4 / 80 اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را بموقع تسلیم وپنجاه درصد مالیات ابرازی را در سررسید مقرر پرداخت نموده لیکن نسبت به پرداخت بقیه مالیات تا پایان مهر 80 اقدام ننموده باشند . چنانچه تا تاریخ واصل شدن این توافقنامه به ادارات امور مالیاتی،برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشدبشرط آنکه تا تاریخ 25 / 4 / 81 نسبت به پرداخت باقیمانده اصل بدهی به اضافه 25 % جرائم متعلق اقدام نمایند بدهی آنها با رعایت مفاد بند 5 مذکور تسویه شده تلقی می گردد و در صورتیکه برگ تشخیص صادر لیکن قطعی نشده باشد ممیز کل مالیاتی مربوط (اداره امورمالیاتی) یا هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با رعایت مفاد این بند اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

8_ ماموران مالیاتی موظف خواهند بود لغایت 31 / 6 / 1381 فهرست سردفترانی را که بابت سالهای قبل دارای بدهی مالیاتی قطعی شده می باشند و نسبت به ترتیب پرداخت بدهی مزبور تا 15 / 5 / 1381 اقدام ننموده اند و همچنین تا تاریخ 20 / 12 / 81 فهرست سردفترانیکه مالیات آنان لغایت بهمن 81 به مرحله قطعیت می رسد لیکن تاتاریخ 15 / 12 / 81 اقدامی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت ننمایند با ذکر میزان بدهی به تفکیک هرسال بمنظور جلب همکاری موضوع بند 3 مذکور به کانون سردفتران ارسال دارند .

9_ ماموران مالیاتی مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از وصول مالیات سردفترانیکه مطابق این توافقنامه بدهی عملکرد سال 1380 خود را پرداخت نموده اند به محل دفترخانه آنها مراجعه و ضمن بررسی و مطابقت ارقام ابرازی با دفاتر تمبر مربوطه درصورت عدم وجود مغایرت نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند.

10_ چنانچه دفتر یاران با رعایت تمامی شرایطی که بموجب این توافقنامه برای سردفتران تعیین گردیده است نسبت به انجام تکالیف قانون ی مقرر از حیث تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی و ابراز کلیه درآمدهای خود درسال 1380 طی اظهارنامه تسلیمی، (درآمد دفترخانه ای که درآن اشتغال دارند به اضافه درآمد حاصل از دفترخانه ای که کفیل آن می باشند) که مراتب مور تائید کانون سردفتران واقع گردد و همچنین پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند از تسهیلات موضوع این توافقنامه بهره‌مند خواهند شد.

image_pdf

شماره:14247


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری دفاتر درآمد وهزینه موضوع بندب ماده ۹۵ و صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با کانون سردفتر و دفتر یاران در ارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۷۹و۸۰