Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توافق با انجمن داروسازان ایران در مورد مالیات داروخانه ها

جنابان آقایان احمدی،حیدری کرد زنگنه،سپهری،شاپوری ،
مدیران کل محترم مالیاتهای شرق تهران،امور اقتصادی ودارایی استان تهران،مالیاتهای مرکز وغرب تهران

با احترام یک نسخه از صورتجلسه توافق مورخ 10 / 02 / 1381 با انجمن داروسازان ایران که مفاد آن مورد موافقت جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور واقع شده است بانضمام 7 برگ فهرست طبقه بندی داروخانه داران (صرفاً از حیث فروش لوازم آرایشی و ورزشی و سایر موارد غیر دارویی) موضوع بند ه 2 صورتجلسه مزبور به پیوست ایفاد می گردد با عنایت به اینکه اعداد مندرج در بند ه 2 صورتجلسه به ترتیب نقصانی برای درجات پنجگانه 1 الی 5 تعیین گردیده است لطفاً دستور فرمایید ماموران مالیاتی ذیربط ظرف مهلت دو ماهه مقرر در بند 2 صورتجلسه اقدامات قانون ی لازم معمول دارند.

محمد خالقی
مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست:

صورتجلسه توافق با انجمن داروسازان ایران،تهران

با تایید خداوند قادر متعال و با اتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی نشستهای قبلی،در تاریخ 10 / 02 / 1381 با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی و نمایندگان انجمن مذبور موضوع چگونگی تعیین و پرداخت مالیات سال 1380 داروخانه داران مستقر در محدوده جغرافیایی ادارات کل مالیاتهای شرق،غرب ومرکز تهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان تهران (شمیرانات و بخشی از تهران) مجدداً مورد بحث و تبادل نظر واقع و موارد ذیل توافق گردید .

1_ چنانچه کلیه داروخانه داران مذکور تا پایان اردیبهشت سال 1381 اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1380 را ضمن درج عبارت “درآمد مشمول مالیات مورد توافق با انجمن داروسازان ایران مورد قبول می باشد ” و میزان فروش دارو به بیماران تحت پوشش سازمانهای تأمین اجتماعی،تامین خدمات درمانی و خدمات درمانی نیروهای مسلح وهمچنین تعداد نسخه های دارویی مرتبطه،مستنداً ابراز و حداقل 50 درصد مالیات قطعی عملکرد سال 1379 یا 40 % مالیات برگ تشخیص صادره بابت آخرین عملکرد را تا تاریخ 31 / 02 / 1381 وبقیه رانیز تا پایان شهریور سال جاری به حساب درآمدهای مالیاتی واریزنمایند از تسهیلات و مزایای این توافقنامه بهره مند خواهندشد.

2_ ماموران مالیاتی ظرف مدت 2 ماه (لغایت 31 / 04 / 1381) درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 و مالیات متعلق را با رعایت موارد ذیل محاسبه خواهند نمود .

الف) میزان فروش سالانه دارو به بیماران تحت پوشش سازمانهای سه گانه مذکور،که طی اظهارنامه تسلیمی ابراز گردیده معادل 70 % وفروش دارو به سایرین معادل 30 % بقیه تلقی گردد.

ب) عدد حاصل از تقسیم وجوه دریافتی بابت فروش دارو به سازمانهای سه گانه (جمع دریافتی از بیمار و سازمانها) بر تعداد نسخه های ارایه شده به سه سازمان یاد شده به عنوان میانگین وجه هر نسخه لحاظ گردد.

ج) عدد حاصل از تقسیم مبلغ فروش دارو به سایرین موضوع بند الف بر میانگین وجه هر نسخه که به شرح بند “ب ” محاسبه شده است تعداد نسخه های سایرین لحاظ شود

د) برای هر نسخه ارایه شده جهت اخذ دارو،مبلغ 90 ریال دریافتی بابت حق فنی،یا نسخه پیچی منظور گردد . چنانچه از ارایه مستند تعداد نسخه ها خودداری شود معادل 15 % فروش دارو بعنوان دریافت بابت نسخه پیچی یا حق فنی لحاظ خواهدشد.
ه) برای هر یک از داروخانه ها بابت فروش غیر دارویی از قبیل لوازم آرایشی،ورزشی وغیره به شرح فهرست طبقه بندی مورد توافق به ترتیب 000 / 000 / 25 ریال،000 / 000 / 12 ریال،000 / 000 / 6 ریال،000 / 500 / 2 ریال و 000 / 000 / 1 ریال درآمد مشمول مالیات لحاظ گردد .

و) با اعمال ضرایب مالیاتی به دریافتی های حاصل از فروش دارو ونسخه پیچی (حق فنی) موضوع ردیف های ” 2- الف “و” 2- د” (با رعایت مفاد ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وجوه دریافتی حاصل از سازمانهای سه گانه مذکور درآمد مشمول مالیات فروش دارو و نسخه پیچی (حق فنی) محاسبه شود .

ز) حاصل جمع درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده به شرح ردیفهای ” 2- ه” و ” 2- و” حسب مورد درآمد مشمول مالیات سالانه هریک از داروخانه ها تلقی خواهد شد.

3_ چنانچه داروخانه داران فاقد سابقه مالیاتی طی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علاوه بر رعایت نکات لازم برای تنظیم آن،مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی را لغایت 31 / 02 / 1381 به حساب درآمدهای مالیاتی مربوط واریزنمایند از تسهیلات مقرر استفاده خواهند نمود .

4_ هرگاه ظرف مهلت مقرر در ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مودیان مزبور در هر یک موارد فوق به میزان بیش از 20 درصد درآمد مشمول مالیات محاسبه شده (توافق شده) باشد مالیات متعلق وفق مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد .

5_ چنانچه با رعایت مفاد این توافقنامه مالیات عملکرد سال 1380 مودی نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1379 کاهش یابد یا در صورتی که تا تاریخ 31 / 04 / 1381 مالیات عملکرد سال 1379 به قطعیت نرسیده باشد،از 115 درصد مالیات قطعی عملکرد سال 1378 کمتر باشد،مالیات عملکرد سال 80 معادل مالیات قطعی سال 1379 ویا 115 درصد مالیات عملکرد سال 1378 حسب مورد تسویه خواهد شد در غیر این صورت (مالیات سنوات 78 و 79 تا تاریخ 31 / 04 / 1381 قطعی نشده باش

د) چنانچه مودی مستنداً اثبات نماید با کاهش درآمد در زمینه فروش دارو یا لوازم آرایشی و ورزشی و غیره نسبت به سالهای 79 یا 78 حسب مورد مواجه بوده است مالیات مودی با هماهنگی انجمن دارو سازران وممیز کل مربوط با حضور مودی وتایید مدیر کل ذیربط تا پایان مرداد 81 تعیین خواهدشد .

6_ به منظور تسهیل در امر مراجعه بعدی داروخانه داران،جهت تسویه مانده بدهی سال 1380،انجمن می تواند رابط خودرا در فاصله زمانی 31 / 04 / 81 الی 31 / 06 / 81 به ادارات کل چهارگانه مزبور اعزام و قبوض پرداخت مالیات را از ماموران مالیاتی ذیربط اخذ و برای واریز به حساب درآمدهای مالیاتی،به داروخانه دار تحویل نماید در غیر این صورت مودی قبض پرداخت را از ماموران مالیاتی مربوط اخذ و ظرف مدت یادشده نسبت به واریز مانده بدهی به حساب درآمدهای مالیاتی اقدام خواهد فرمود .

7_ داروخانه داران فاقد قرارداد با سازمانهای موضوع ماده 140 قانون مذکور از شمول توافق حاضر مستثنی و مالیات آنان وفق مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد .

8_ در آمد مشمول مالیات داروخانه دارانی که اظها رنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را در فرجه قانون ی تسلیم و تا پایان اردیبهشت 1380 معادل 40 درصد مالیات قطعی سال 1378 را پرداخت نمو ده اند و همچنین داروخانه دارانیکه اظهار نامه مالیاتی عملکردسال 79 را در فرجه قانون ی تسلیم ننموده اند وتا واصل شدن توافقنامه حاضر به ادارات امور مالیاتی برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشد،مشابه عملکرد سال 1380 تعیین خواهد شد مشروظ بر آنکه اولآً مودی طی اظهارنامه تسلیمی یا تا تاریخ 25 / 02 / 1381 میزان فروش دارو به سازمانهای سه گانه مذکور را اعلام نموده یا بنماید ثانیاً مانده بدهی عملکرد 1379 را نیز لغایت 28 / 02 / 1381 به حساب درآمدهای مالیاتی واریز نماید . (در صورتی که به ترتیب فوق مالیات عملکرد سال 1379 صاحب درآمد داروخانه کمتراز 115 درصد مالیات قطعی عملکرد سال 1378 محاسبه گردد معادل 115 درصد مالیات سال 1378 تسویه خواهد شد) در غیر اینصورت ماموران مالیاتی وفق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات متعلق اقدام خواهند نمود.

نمایندگان انجمن: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
دکتر سید جمال سعید واقفی محمد علی احمدی مدیر کل مالیاتهای شرق تهران
دکتر رحیم شرعی غلامرضا حیدری کرد زنگنه مدیر کل اقتصادی و دارای استان تهران دکتر کامبیز امجدی غلامعلی شاپوری مدیر کل مالیاتهای غرب تهران
دکتر سید ابوالحسن سید اخوان محمود سپهری مدیر کل مالیاتهای مرکز تهران
دکتر رهبر ژردهی آذر محمد خالقی

image_pdf

شماره:6165


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توافق با انجمن داروسازان ایران در مورد مالیات داروخانه ها