Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ضوابط اجرایی مشمولین بندج ماده ۹۵

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مفاد بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , ضوابط تعیین شده به انضمام فرم صورت خلاصه درآمد و هزینه ماهانه (فرم شماره یک) و صورت خلاصه وضعیت درآمد سالانه (فرم شماره دو) صاحبان مشاغل مذکور برای عملکرد سال مالیاتی 1382 به پیوست جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
مقتضی است که ادارات کل با برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی , راهنمایی و توضیحات لازم را در رابطه با گسترش استفاده مودیان از این روش داده شود و نیز ضمن برنامه ریزی با همکاری اتحادیه ها , نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کمتر از یک روز برای مودیان ممول اقدام گردد و همچنین در صورت لزوم با اعزام کارشناس به محل کارمودیان آنان را در خصوص چگونگی تنظیم و نگهداری فرمهای مربوط و استفاده از روش مذکور راهنمایی لازم نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380
برای سال مالی 1382 (1 / 1 / 1382 لغایت 29 / 12 / 1382)

کلیه صاحبان مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه (دفترمشاغل) نمی باشند, مکلفند خلاصه درآمد و هزینه های هر واحد شغلی خود را بطور جداگانه و براساس ضوابط ذیل و فرم نمونه شماره (1) به تفکیک هر ماه درج و نگهداری نمایند:

1_ جمع فروش کالای هر ماه خود را در پایان همان ماه در ستون”فروش کالا” و جمع درآمد بابت ارائه خدمات را درستون ” درآمد خدمات” درج نمایند.

2_ جمع خرید کالاهای مربوط به فعالیت شغلی هرماه را در پایان همان ماه در ستون “خرید کالا” در ج نمایند.

3_ جمع هزینه های مربوط به فعالیت شغلی هر ماه در پایان همان ماه در ستون ” هزینه ها “درج نمایند،هزینه های فوق شامل موارد زیر خواهد بود:

1_ 3- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شامل حق بیمه سهم کارفرما نیز خواهد بود

2_ 3- مخارج سوخت , برق , آب و مخابرات و ارتباطات

3_ 3- اجاره محل فعالیت شغلی در صورتی که محل اجاری باشد

4_ 3- هزینه بیمه مربوط به عملیات و دارایی شغلی مودی

3_ 5- هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی

6_ 3- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل فعالیت در صورتی که ملکی باشد

7_ 3- هزینه ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند

8_ 3- هزینه حمل ونقل

9_ 3- سایر هزینه ها که مربوط به تحصیل درآمد شغلی مودی باشد

10_ 3- هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و مادر برادر و خواهر تحت تکفل مودی و همچنین حق بیمه عمر و بیمه های درمانی پرداختی براساس شرایط ذکر شده در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم

4_ پس از تنظیم فرم شماره (1) در پایان هر ماه اسناد و مدارک مثبته کافی همان ماه را به ترتیب تاریخ ضمیمه فرم نموده و پس از امضاء فرم مذکور , آن را نگهداری نمایند .

5_ در پایان هر سال مالی اطلاعات مندرج در فرمهای ماهانه را در صورت وضعیت درآمد و هزینه (فرم شماره 2) درج و نگهداری و یک نسخه از آن را پس از امضاء به همراه اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند.

6_ اشخاص یادشده می توانند برای سه ماهه اول سال 1382 جمع فروش کالا , درآمد خدمات , خرید کالا و هزینه های خود را از اول سال لغایت پایان خرداد ماه بطور یکجا درفرم خرداد ماده در ج نمایند .

7_ صاحبان مشاغل مزبور مجاز می باشند برای محاسبه سود و زیان خود در هر سال یکی از روشهای زیر را در رابطه با موجودی کالای پایان دوره انتخاب و به مورد اجراء گذارند, مشروط به اینکه در سالهای بعد روش انتخابی تداوم داشته باشد و مراتب را نیز به همراه اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

1_ 7- مودیان الزامی به شناسایی و ارزیابی موجودی کالایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را نخواهند داشت . در این صورت سود وزیان هرسال به شرح فرمول زیر محاسبه می گردد
{ (هزینه ها خرید کالا) – (درآمد خدمات فروش کالا) } = سود (زیان)

2_ 7 مودیان میتوانند , موجودی کالایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را براساس قیمت تمام شده خرید ارزیابی نمایند . در این صورت موجودی کالای ارزیابی شده پایان سال مالی به عنوان موجودی کالای اول سال بعد منظور خواهد شد و سودو زیان هر سال به شرح فرمول زیر محاسبه می گردد.
{ (موجودی کالای اول سال هزینه ها خرید کالا) (موجودی کالای پایان سال درآمد خدمات فروش کالا) } = سود (زیان)

8_ اشخاص یادشده مکلفند در صورت درخواست کتبی اداره مالیاتی یا ماموران مالیاتی مربوط مورد اسناد و مدارک فعالیت شغلی خود را جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات ارائه نمایند.
تذکر مهم: از آنجا که برخوردای از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم (معافیت پایه) از عملکرد سال 1382 و به بعد , منوط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد . لذا تاکید میشود مودیان نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود در مهلت قانون ی اقدام نمایند.

 

 
صورت خلاصه درآمد و هزینه در                ماه سال 1382           
 
 
       نام و نام خانوادگی:                                                             نام واحد شغلی:                                                            نوع فعالیت:
                                                                                                                       فرم شماره(1)
 
جمع فروش کالا
جمع درآمد خدمات
جمع خرید کالا
جمع هزینه ها
ملاحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در سال 1382
 
                      نام و نام خانوادگی:                                  نام واحد شغلی:                                                     نوع فعالیت:
                                                                                               فرم شماره(2)
ردیف
نام ماه
فروش کالا
درآمد خدمات
خرید کالا
هزینه ها
1
فروردین
2
اردیبهشت
3
خرداد
4
تیر
5
مرداد
6
شهریور
7
مهر
8
آبان
9
آذر
10
دی
11
بهمن
12
اسفند
جمع
image_pdf

شماره:13434


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ضوابط اجرایی مشمولین بندج ماده ۹۵