Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل ۸۲وترتیب رسیدگی

معاونت های سازمان
شورایعالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی ……
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 3897 مورخ 17 / 3 / 1383 بدینوسیله دستورالعمل رسیدگی و نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده به ترتیب ذیل جهت اجرا اعلام می گردد:
الف – ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل را که در اجرای ماده 158 مالیاتهای مستقیم و براساس مفاد بخشنامه 3897 مورخ 17 / 3 / 1383 تسلیم شده است مورد بررسی قرار داده و فقط معادل درصدهای تعیین شده در بخشنامه مذکور , اقدام به انتخاب نمونه اظهارنامه از گروهای صاحبان مشاغل بنمایند و به هیچ وجه مجاز به انتخاب نمونه اظهارنامه مازاد بر درصدهای اعلامی نمی باشند.
ب – نحوه انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی و ترتیبات رسیدگی

1_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل هیاتهائی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی و یا معاونین مدیرکل در مراکز استانها , روسای امور مالیاتی مربوط در سایر شهرستانها و نمایندگان مجمع امور صنفی یا اتحادیه های ذیربط در استان مربوط و نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی اظهارنامه های هرگروه شغلی را بطور نمونه به قید قرعه تعیین و بلافاصله مراتب را صورتمجلس نموده و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه ای را نیز به نمایندگان مجامع امور صنفی یا اتحادیه های مربوط تحویل و نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند .ضمناً جهت انتخاب پرونده نمونه ابتدا باید پرونده های مشمول را بصورت پشت سرهم (مسلسل) شماره گذاری نموده و پس از آن باروش قرعه کشی , نمونه ها را انتخاب نمایند.

2_ در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1382 بعنوان نمونه انتخاب نشده و باید مورد قبول قرار گیرد واحدهای مالیاتی مربوط مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تائید نامبرده , برگ صادرو در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند.

3_ ادارات کل امور مالیاتی , پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند و یا در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم و بعنوان انتخاب شده اند و یا اصولاً اظهارنامه آنان مشمول مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده است را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که طبق زمانبندی خود حداکثر تا پایان دیماه سالجاری مورد رسیدگی قرار داده وپس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات پرونده آنها را قطعی و وضعیت مالیاتی آنان را تا پایان سالجاری ر وشن و ترتیب پرداخت مالیات نیز داده شود. ضمناً آمار رسیدگی های هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد طبق فرم پیوست به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

4_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور کاهش مراحل فطعیت پرونده های مالیاتی و نیز جلوگیری از تراکم کاری , ترتیبی اتخاذ نمایند تا روسای امور مالیاتی با عنایت به دلایل منطقی و اسنادو مدارک مودیان محترم به موضوع رسیدگی و مطابق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند بنحوی که ارجاع پرونده ها به هیات حل اختلاف مالیاتی فقط در موارد خاص و ابهامات ویژه انجام پذیرفته و به حداقل ممکن کاهش یابد.

5_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند بمنظور دستیابی به درآمد های واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های مالیاتی آنان بعنوان نمونه انتخاب شده است با توجه به اختیارات قانون ی خود از کلیه امکانات موجود برای دستیابی به اطلاعات مالیاتی آنها استفاده نمایند.

6_ در خصوص سایر موارد طبق مفاد بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 17 / 3 / 1383 و 5830 / 1511- 211 مورخ 13 / 4 / 1383 اقدام بعمل آید .

7_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه بگونه ای تنظیم نمایند که کلیه موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم اجرا و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقم , موجبات اعتماد و رضایت عمومی مودیان محترم مالیاتی نیز فراهم شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3897
تاریخ: 17 / 03 / 1383
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی ………
شوریعالی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه یکی از اهداف مهم نظام مالیاتی کشور , گسترش فرهنگ خود اظهاری بمنظور جلب اعتماد عمومی با تکیه برمحور مودی مداری می باشد , لذا سازمان امور مالیاتی کشور در راستا تحقق اهداف مذکور و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در بخش مالیات مشاغل جهت عملکرد سال 1381 , مصمم است مقررات مزبور را با بهبود روشهای اجرایی برای عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل به مورد اجراء گذارد . شایسته است ادارات کل امور مالیاتی تمامی مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان کلیه مشاغل و جلب مشارکت ملی آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور بر خورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق .م.م. اطلاع حاصل نمایند. در این راستا لازم است ماموران مالیاتی ذیربط با همکاری و هماهنگی لازم با مجامع , اتحادیه ها وانجمنهای تخصصی صنفی , جهت توزیع اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل و راهنمائی آنان به منظور تنظیم و تسلیم به موقع آن حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1383 اقدام نمایند .
در خصوص اظهارنامه های تسلیمی عملکرد یادشده بترتیب ذیل اقدام گردد:

الف) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم:

1_ ردیف های 1 الی 7 (به استثنای بند 5) ماده 96 ق .م.م . بطور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد.

2_ درمورد سایر بند مذکور , روش خوداظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م.) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد.
2 , 1- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 20 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گرد.
2 , 2- مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 35 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده واقع و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
2 , 3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 را تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات ماده 158 یادشده قرار گرفته و تنها معادل 10 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
2 , 4- اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 2 / 2 الی 3 / 2 فوق الذکر را رعایت ننمایند مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره: مشمولین بند الف ماده 95 ق .م.م. تنها در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 میتوانند از تسهیلات بندهای ½ الی 3 / 2 این بخشنامه استفاده نمایند و مقررات مزبور نسبت به مودیانیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28 / 4 / 1383 قطعی و ابلاغ نشده , جاری نخواهد بود .

ب) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ب  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم:
روش اجرایی مقررات ماده 158 ق .م.م. با رعایت موارد ذیل انجام پذیرد:

1_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه و صورتهای مالی عملکرد سال 1382 آنان با افزایش 20 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات مزبور می باشند و مالیات ابرازی مورد قبول قرار گرفته و قطعی میشود.

2_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان در اجرای ماده 158 بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی همراه اظهارنامه و صورتهای مالی عملکرد 1382 آنان حداقل 30 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته باشد , مشمول مقررات مزبور بوده و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

3_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 تسلیم ننموده اند و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان با حداقل افزایش 25 % نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 تسلیم گردد, مشمول مقررات فوق بوده و تنها 5 % اظهار نامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

4_ اظهارنامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1 الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند از شمول مقررات ماده 158 ق .م.م. خارج و مورد رسیدگی قرار گیرند.
تبصره: مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م. تنها در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 تیر سال جاری قطعی و ابلاغ شده باشد مشمول مقررات فوق الذکر بوده و میتوانند از تسهیلات بندهای 1 الی 3 این بخشنامه استفاده نمایند و سایر یادشده که مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا تاریخ 28 / 4 / 1383 قطعی و ابلاغ نشده باشد مشمول ماده 158 ق .م.م. نخواهد بود.

ج) در ارتباط با صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم:
روش خود اظهاری (موضوع ماده 158 ق .م.م.) بارعایت موارد ذیل انجام پذیرد:

1_ مودیانی که اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 با افزایش 15 % نسبت به مالیات قطعی سال 1381 تسلیم گردد, مورد پذیرش قرار گیرد.

2_ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد 81 آنان در اجرای ماده 158 ق .م.م. بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است , چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 آنان حداقل 25 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 داشته , مورد قبول واقع و تنها معادل 5 % از اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره: کلیه اظهارنامه های واصله که واجد شرایط فوق نباشند , از شمول ماده 158 فوق خارج بوده و رسیدگی خواهند شد.

3_ در مورد مشمولین این بند که مالیات سال 1381 آنان تا 28 تیر ماه سال جاری قطعی و ابلاغ نگردیده است , در صورتی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق .م.م اظهار نامه مالیاتی عملکرد 82 را همراه حداقل 20 % از مالیات تشخیص شده عملکرد 1381 را برای عملکرد سال 1382 پرداخت نمایند , مالیات عملکرد 1381 آنان که در مرحله توافق اداره امور مالیاتی و یا هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی میشود, به عنوان مالیات قطعی سال 1382 نیز تعیین خواهد گردید.

4_ اظهار نامه های سایر صاحبان مشاغل که شرایط مندرج در بندهای 1 الی 3 فوق الذکر را رعایت ننمایند مورد رسیدگی قرار گیرد.
الزامات:
1 کلیه مودیانی که سال 1382 اولین سال شروع فعالیت آنها می باشد یا بخشی از سال 1381 به فعالیت اشتغال داشته اند , اظهارنامه های تسلیمی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
2 شاخص های پذیرش اظهار نامه های عملکرد سال 1382 به شرح این بخشنامه حداکثر تا 20 % بنا به تشخیص مدیران کل امور مالیاتی استانها به استثناء ‌مراکز استانها) قابل تعدیل برای ادارات کل امور مالیاتی استانهای ایلام , کهکیلویه و بویر احمد چهارمحال و بختیاری کردستان لرستان و سیستان و بلوچستان حداکثر تا 30 % بوده و شامل استانهای مذکور نیز می باشد.
3 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق .م.م. به منظور بهره مندی از مزایای موضوع ماده 158 ق .م.م. میبایست نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی معوقه خود, حداکثر تا پایان آبانماه سال جاری اقدام نمایند.
4) در اجرای ماده 158 ق .م.م. دستورالعمل نحوه انتخاب اظهارنامه های نمونه , که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی واز طریق قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت , متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
توضیح: به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل , مقرر میگردد بر اساس شرایط ذیل اقدام بعمل آید:

 

تاریخ تسلیم اظهارنامه
حداقل پیش پرداخت مالیات
حداکثر تعداد اقساط ماهیانه
تا10 تیر 1383
20درصد
8قسط
11تا 20 تیر 1383
30درصد
7قسط
21تا 31 تیر 1383
40 درصد
6 قسط

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5830 / 1511 / 211
تاریخ: 13 / 04 / 1383
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی…………
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر….
دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به اینکه پس از ابلاغ بخشنامه شماره 3879 مورخ 17 / 3 / 83 ابهاماتی از سوی مودیان محترم مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی مطرح و پیشنهادهائی نیز واصل شده است , لذا به منظور رفع ابهامات و ایجاد امکان استفاده تعداد بیشتری از مودیان محترم مالیاتی موارد ذیل را متذکر و مقرر میدارد:

1_ بند 4 / 2 صفحه 2 به شرح زیر اصلاح مبشود:
اظهارنامه های سایر صاحبان مشاغل مذکور که شرایط مندرج در بندهای 1 / 2 الی 3 / 2 فوق الذکر را رعایت ننمایند از شمول مقررات ماده 158 خارج و مورد رسیدگی قرار گیرد.

2_ متن زیر جایگزین تبصره قسمت آخر صفحه 2 میشود:
مودیان محترم بند الف ماده 95 ق .م.م به استثنای مودیان بند 1 فوق که به طور کلی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت , اعم از اینکه بابت عملکرد سال 1381 اظهار نامه تسلیم نموده یا ننموده باشند , در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 / 4 / 83 قطعی و ابلاغ نگردد , چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 که بعد از تاریخ 28 / 4 / 83 ابلاغ میگردد 25 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد در اجرای ماده 158 ق م.م مورد قبول واقع و تنها 10 % از اظهارنامه های تسلیمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

3_ عبارت صورتهای مالی در بندهای 1 و 2 صفحه 3 زائد است .

4_ متن زیر جایگزین تبصره قسمت آخر صفحه 3 میشود:
مودیان محترم مشمول بند ب ماده 95 ق .م.م اعم از اینکه بابت عملکرد سال 1381 اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند , درصورتیکه مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 / 4 / 83 قطعی و ابلاغ نگردد , چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1381 که بعد از تاریخ 28 / 4 / 83 ابلاغ میگردد 25 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد , در اجرای ماده 158 ق .م.م مورد قبول واقع و تنها 10 % از اظهار نامه های تسلیمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

5_ متن زیر جایگزین تبصره ذیل بند 2 صفحه 4 میشود:
صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 که بابت عملکرد سال 1381 اظهارنامه تسلیم ننموده اند, لکن مالیات عملکرد سال 1381 آنان تا 28 / 4 / 83 قطعی و ابلاغ میگردد, چنانچه مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان 20 درصد یا بیشتر نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1381 افزایش داشته باشد , در اجرای ماده 158 ق .م.م مورد قبول قرار گیرد.

6_ لزوماً یادآور میشود , مفاد بند 2 / 2 صفحه 2 و بند 2 صفحه 3 و بند 2 صفحه 4 حسب مورد نسبت به مودیانی که با تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1381 خود را معاف از پرداخت مالیات دانسته و اظهار نامه تسلیمی آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته است جاری نبوده و اظهارنامه عملکردسال 1382 این قبیل مودیان مشمول مقررات ماده 158 ق .م.م نخواهد شد و لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.

7_ مفاد قسمت توضیح صفحه 5 بخشنامه موصوف شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهار نامه تسلیمی آنان منطبق با موارد مذکور درآن بخشنامه باشد یا نباشد خواهد بود و واحدهای مالیاتی مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و تقسیط مالیات متعلقه برابر جدول مربوط در صورت تقاضای مودی میباشند.

غلامرضاحیدری کردزنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:8551/2240/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل ۸۲وترتیب رسیدگی