Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات

نامه شماره 3470 / 5 / 30- 21 / 10 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمد مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و موضوع سئوال این است که: طبق ماده 85 قانون یاد شده پرداخت کنندگان حقوق صرفا” مکلف به کسر معافیتهای مقرر در فصل سوم ازباب سوم قانون میباشد حال با توجه به اینکه درقسمت اخیر ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هرشخص حقیقی را از بابت بیمه عمرقابل کسر از درآمد مشمول مالیات میداند آیا از این جهت تکلیفی بعهده پرداخت کننده حقوق که پرداخت کننده حق بیمه هم میباشد وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی شورا با مطالعه موضوع و شور و بررسی لازم بشرح زیر اقدام به دور رای مینماید: نظربه اینکه ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 ناظر به کسر معافیتهای مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق توسط کارفرما و احتساب و پرداخت مالیات متعلقه میباشد، لذا کسر وجوه پرداختی حقوق بگیر به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر خود ازدرآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانون ی ندارد و حقوق بگیر میتواند از حکم ماده 137 استفاده و با رعایت مقررات مربوط نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام نماید.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رازقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- مجید میرهادی- علی اصغر محمدی .

image_pdf

شماره:19416/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات