Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء (۲) ماده (۱۴۸) ق.م.م

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرایی مقررات بند” ه “جزء (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

آییننامه اجرایی مقررات جزء بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

1_ وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت مؤسسه.

2_ سه درصد (3 %) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.

3_ حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود.
این آییننامه در اجرای جزء” ه” بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیشنهاد شماره 37313 / 4053- 211 مورخ 31 / 6 / 81 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

image_pdf

شماره:1380/4298/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی مقررات بند (ه) جزء (۲) ماده (۱۴۸) ق.م.م