Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه تشخیص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعینظر به این که درخصوص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

1. منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابزار نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع ، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی ، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند . البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات ، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی ، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود .

2. هزینه‌های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، هزینه‌هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند ، اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و محازی بوده است ، در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147و 148 قانون مذکور هم نیستند ، در حساب مالیاتی مودی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد .

علی اکبر عرب مازار
image_pdf

شماره:17940


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه تشخیص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی