Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه اجرای آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسیپیرو بخشنامه 22268 مورخ 1388/2/30 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می‌دارد:
1- برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1388/1/1 تا پایان سال 1388 شروع می‌شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور ، تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورت مجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد بنابر این در صورتی که این قبیل مودیان قبلا نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند ، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک ، از مودی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورت مجلس تنظیمی درج نمایند . بدیهی است در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی ، یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می‌نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد .
2- برای عملکرد سال 1389 و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می‌باشد . بنابر این با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مودیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی‌الراس تعیین می‌گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه اجرای آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی