Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی‌و‌حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی

· چگونگی اجرای مفاد تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی‌و‌حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی
شماره: 34796 تاریخ: 1388/3/27
در اجرای تبصره 2 ماده 5اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویه واحد ، مقرر می‌دارد:
1. با توجه به صدر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق الاشاره ، چنانچه حسابرس ، حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موارد ایرادی برخورد کند که به نظر او خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید ، لازم است ضمن درج موارد ایراد در گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید . رییس امور مالیاتی در صورت عدم پذیرش نظر حسابرس مبنی بر معتبر بودن دفاتر ، باید مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ نظر هیات موضوع بند ب تبصره یک ماده 6 آییننامه مورد اشاره به آن هیات ارجاع نماید . در صورتی که نظر هیات مذکور مبنی بر ارسال و طرح پرونده در هیات بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم باشد:
الف) در مواردی که نظر هیات بند 3 ماده 97 مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد ، گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده با رعایت سایر مقررات ملاک عمل خواهد بود .
ب) در مواردی که نظر هیات بند 3 ماده 97 مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن و یا مردودی دفاتر باشد ، اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید .
2. با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 آیین نامه صدرالاشاره ، در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه‌های مربوط مورد قبول واقع نشود حسابرس باید مراتب را مستنداً طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد ، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید .
علی اکبر عرب مازار
image_pdf

شماره:34796


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین چگونگی اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی‌و‌حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی