Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی

در اجرای تبصره 2 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی بدینوسیله مقرر می دارد:

1_ در صورتیکه در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی، دفاتر واسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانون ی وآیین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی باید مراتب را مستنداً طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

2_ با توجه به بند الف ماده 272 ق.م.م وهمچنین بند الف تبصره 2 ماده 5 آیین نامه مذکور، حسابرس می بایست نسبت به کفایت دفاتر واسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط با رعایت اصول وضوابط واستانداردهای حسابداری اظهار نظر نمایند. بنابراین در مواردی که در تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی از طرف مؤدی، رعایت موازین قانون ی و آیین نامه های مربوط به عمل نیامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را بشرح بند یک فوق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:34796


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین چگونگی اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی